IPM_11115

ОСВІТА:

- Біолог. Вчитель біології та хімії,

- вчитель - методист,

Звіт про роботу школи за 2018-2019н.р.

І.  Організаційні питання навчального року.
      Педагогічна  діяльність у школі  була направлена на реалізацію завдань, визначених Указом Президента України « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні, на поліпшення якості змісту освіти і передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів та нахилів.  Зміст освіти та форми навчання приведені у відповідність до вікових особливостей школярів, впроваджуються в процес навчання та виховання новітні технології, інтерактивні методики, педагогічні проекти.
          Згідно з планом роботи школи проаналізовано роботу педагогічного колективу  у 2018 – 2019 н.р. за різними напрямками роботи: навчально – виховним та методичним. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально – виховний процес відбувався в одну зміну. Згідно з вимогами  були створені необхідні умови для навчання учнів у школі.
      Навчальна діяльність у школі направлена     на поліпшення якості змісту освіти і передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів та нахилів.  Зміст освіти та форми навчання приведені у відповідність до вікових особливостей школярів, впроваджуються в процес навчання та виховання новітні технології, інтерактивні методики, педагогічні проекти.
     На виконання ст.. 35 Закону України « Про освіту», ст. .6 Закону України « Про загальну середню освіту», ст.. 19 Закону України « Про охорону дитинства», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього навчалося у закладі  772 учні.
 
 І. Забезпечення обов‘язкової освіти. Виконання ст.. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 «Про загальну середню освіту»
              На початок  2018- 2019 навчального року  у школі навчалося  772 учні, з них  297 дівчат,  475 хлопців. Укомплектовано 27 класів із середньою наповнюваністю – 28,6 учнів. Охоплено навчанням 100%  учнів. З 01 вересня минулого року по 31.05 цього року вибуло – 17 учнів, а прибуло – 13 учні. Причиною вибуття було: переїзд батьків в інше місце проживання. 47 учнів 9 – х класів продовжать навчання у 10 класі, філологічний профіль – 33учнів, 14 – спортивний профіль  своєї школи, решта продовжать навчання у коледжах, ліцеях, технікумах. У 11 класі 25 учнів навчатимуться за філологічним профілем.
         У результаті  плідної співпраці школи та дитячих дошкільних закладів  цього року до 1 класу було зараховано - 84учні ( 3 класи): 1А клас за новим проектом «Нова українська школа» та 2 класи, які працюватимуть за програмою « Інтелект України».
          Колектив школи цілеспрямовано  проводив роботу щодо охорони прав дитини. Велика увага приділялася  роботі як з учнями так і їх батьками з різних категорій сімей. Постійно соціальний педагог, вчителі та представники ССН Чечелівського району та  батьківського комітету відвідували сім’ї, які попали у складні життєві ситуації з метою перевірки умов проживання дітей та контролю за їх навчанням, відвідуванням уроків. Адміністрацією школи постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями занять,  щомісячно проводиться аналіз і заслуховується на нарадах при директору. Проводяться постійно бесіди з батьками, чиї діти пропускають заняття без поважних причин. Щомісячно перевіряються довідки  відсутніх дітей кожного класу. У період місячника всеобуча вчителями школи, адміністрацією школи, вчителями, представниками батьківського комітету періодично здійснювалися рейди: «Дзвоник», «Урок», « Діти вулиці»,
    Причини спізнень та  пропусків занять без поважних причин  розглядаються на нарадах вчителів, індивідуальних бесідах  при адміністрації школи, бесідах з батьками. Під час таких рейдів з порушниками проводиться профілактична робота. 
     У 2018 – 2019 н.році  було надано можливість навчатися   за індивідуальною формою учням, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу: Щербаченку К,  Сідьку І, Сідьку М., Мокрій Н., Макаруку Я. Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими вчителями школи з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з  відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалися відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та наказів управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Мають  середній рівень знань – Сідько М. та Сідько І.(9А), Мокра Н. (9Б), Макарук Я.(7Б), Щербаченко К.(6б)  має достатній рівень. 1 учениця – Васютіна Уляна з січня мала коригуючі заняття як учениця з особливими  освітніми потребами.
ІІ. Організація навчально – виховного процесу. Стан і розвиток шкільної мережі.
            У школі створено всі умови щодо дотримання пріоритетних реформ навчально – виховного процесу.  Навчальні плани розроблені згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України з урахуванням у варіативній складовій інтересів і потреб учнів, впровадження допрофільного і профільного навчання. Типові навчальні плани ухвалені на засіданні педагогічної ради 31.08.2018 року. Згідно Типових навчальних планів у початковій школі  поглиблено вивчали учні англійську мову та математику, функціонували класи, які навчались за проектом «Інтелект».
       За проектом «Інтелект України», навчалися  142 учні.  З 2 класу по 9 клас вивчалась російська мова : як предмет, та– факультативно. Учнями 5-А класу розпочато вивчення  другої іноземної мови, французької та німецької  - як предмету. У 6А  та 8А класі та 9А класі діти  вивчають французьку  та німецьку мову як другу іноземну мову . У початковій школі факультативно діти вивчали логіку.  У 7Б,8Б,9Б класі факультативно  вивчався предмет – «Живи за правилами». У 1 – 9 класах вивчався предмет « Місто мого дитинства».
         У 2018– 2019 н. році функціонували  профільні класи: 10,11 – філологічний профіль, напрямок – українська філологія. Функціонують на базі школи і класи спортивного напрямку – баскетбол : 6С, 8С,9С. Школа працювала в одну зміну. У початковій школі працювали 3 групи подовженого дня з наповнюваністю по 30 учнів. Для розвитку творчого потенціалу учнів організовано роботу гуртків: музичного «Верховина», «Господарочка», «Шахи»,                      «Петриківський розпис». За інтересами учнів організовано також роботу факультативів та індивідуальних занять з предметів базового компоненту.
            Календарно – тематичне планування вчителі школи складали самостійно або користувалися планами, розробленими  за рекомендацією МОН. Уся ділова документація велася із дотриманням Закону України « Про мови». Згідно зі статутом школи у 1 класі проводилося вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів, в кінці року вчителями 1 –х класів оформлено відомості досягнень на кожного учня. У 2 класах за рішенням педагогічної ради  оцінювання досягнень учнів здійснювалося за 12 - бальною системою, але оцінювання деяких предметів  у 2-4 класах не здійснювалося (з фізичного виховання та інформатики, згідно з рекомендаціями МОН).  Шкільна документація велась згідно з нормативно – правовою базою  за номенклатурою справ.
      Програмами  школа забезпечена  повністю. Підручниками забезпечені учні 1 – 11кл  – 100%,. Слід тут звернути увагу на збереження підручників  учнями школи, так як  забезпеченість підручниками залежить і від цього.
 
Порівняння успішності та якості у І семестрі та за рік
                      І семестр                     ІІ семестр
клас Успіш. якість Успіш. якість Різ.усп Різн.якості
2 А 93% 52% 86% 52% -7 %   0 %
2 М 70% 43% 96% 52%       +26 %          +9  %
2 І 100% 81% 100% 81%  0   0 %
3 А 100% 76% 100% 76% -0   0%
3 М 100% 79% 100% 70% -0              -  9%
100% 70% 100% 74% -0%          +4%
4 А 90% 69% 100% 73%        +10%          +4%                     
4 Б 100% 77% 100% 70%  0                     -7    %
100% 82% 100% 82%  0   0
Всього 95% 70% 99% 72% +4%            + 2%
                   

Серед учнів початкових класів відсоток успішності складає –99%, а якість – 72%. У порівнянні з І семестром успішність залишилась на 99%, а якість збільшилась  на 2%.( було успішність – 99%, якість – 70%)
Найвищу якість мають учні 4І класу – 82 %,2І- 81%. Найнижчу якість мають учні – 2А та 2М класів – 52%.  Найбільше змінились показники у2М, де якість була у І семестрі 43%, стала – 52%, що на 9 % більше, ніж у І семестрі, у 4А класі та 3І класі якість підвищилась на 4%. Але у 3М та 4Б якість знизилась: у 3М –на 9%, у 4Б – на 7%. Кількість учнів , що закінчили рік на високому  рівні складає – 45 учнів, що складає – 17%, на достатньому рівні закінчили рік – 147 учнів, що складає – 56%, середній рівень мають -67 учнів, що складає – 25%.  4 учні мають низький рівень та 1 учень -  не атестований, це складає – 2%. Найбільше дітей, що мають низький рівень знань навчаються у 2А класі.

Успішність учнів в 5 -9 класах у ІІ семестрі
2018 – 2019 навчального року
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
30 0 0 15 13 2 100% 50%
32 0 0 23 7 2 100% 28%
30 0 2 18 7 3 93 % 33 %
32 0 2 21 7 2 94 % 28%
19 0 1 12 6 0 95% 32%
34 0 1 18 13 2 97% 44%
29 0 7 17 4 1 76% 17%
28 1 3 15 9 0 86% 32%
28 0 5 19 4 0 82% 14 %
21 1 7 7 6 0 62% 29 %
32 0 2 23 6 1 94% 23%
23 0 6 15 1 1 74% 9%
21 0 4 15 2 0 81% 10%
Всього 359 2 40 218 85 14 88 % 28  %Найнижчу успішність у ІІ семестрі  мають учні – 8С класу – 62%., 7Б – 76%. Успішність 100% мають учні 5А та 5Б класів. Найвищу якість мають учні – 5А класу –  50%,  7А класу – 44%. Найнижчу якість мають учні – 9Б класу – 9%, 8Б – 14%,  7Б – 17%. Якість навчального досягнення у ІІ семестрі  серед учнів  5 – 9 класів   складає -27%, успішність – 88%. У порівнянні з І семестром якість залишилась на тому ж рівні- 27%, успішність була 83% стала 88%, що збільшилась на 5%.
Успішність учнів в 5 -9 класах за 
2018 – 2019 навчальний рік
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
30 0 0 13 14 3 100% 57%
32 0 0 23 7 2 100% 28%
30 0 1 19 6 4 97 %  33    %
32 0 2 21 7 2 94 % 28%
19 0 0 12 5 2 100% 37%
34 0 1 18 13 2 97% 44%
29 0 5 19 4 1 83% 17%
28 1 3 15 9 0 86% 32%
28 0 5 19 4 0 82% 14 %
21 1 6 7 6 1 67% 33 %
32 0 2 23 6 1 94% 23%
23 0 6 15 1 1 74% 9%
21 0 3 14 4 0 86% 19%
Всього 359 2 34 218 86 19 90%  29  %Найвищий показник якості за рік  мають учні 5А класу-  57%, 7А класу- 44% , 6С – 37%. Найнижчий показник якості мають учні 9Б класу – 9%, 8Б класу – 14%, 17% - мають учні 7Б класу.  Показник по школі серед учнів 5 – 9 класів успішності складає – 90%, якості – 29%.
      У порівнянні з І семестром річні бали покращились: показник успішності збільшився на 7%, показник якості підвищився на 2%.
Порівняння   І та ІІ семестрів(річна)
                      І семестр                     річна
клас Успіш. якість Успіш. якість Різ.усп Різн.якості
100% 50% 100% 57% 0 +7%
100% 31% 100% 28% 0 -3%
93 %  30    % 97 %  33    % +4%       +3%
94 % 22% 94 % 28% 0 +6%
100% 37% 100% 37% 0 0
94% 41% 97% 44%      +3% +3
41% 17% 83% 17%  +42% 0
79% 21% 86% 32%     +7 % +11%
66% 17 % 82% 14 %    +  16%       -3%
70% 25 % 67% 33 %        -3% +8
94% 22% 94% 23% 0 +1%
65 % 9% 74% 9%    +9%          0  
75% 20% 86% 19%      +11        -1%
Всього   83 %     27  % 90%  29  % +2% +3%

Навчальні досягнення початкового рівня  у 5 – 9 класах мають 36 учні , що складає – 10 %,  середній рівень мають – 218 учнів , що становить – 61%. Достатній рівень мають – 86учнів, що складає – 24%, високий рівень мають – 19 учнів, що становить 5%. Середні показники по середній школі такі: успішність складає – 90%, якість – 29%. Для учнів,  які мають низький рівень знань, складено план заходів щодо надолуження пропущеного та надана можливість  відвідування  індивідуальних занять. У порівнянні з І семестром відсоток якості підвищили: 8А – 11%, 8С – 8%, 5А – на 7%, а у 5Б якість знизилась на 3%. Підвищилась успішність у 7Б класі – на 42%, у 8Б- 16%.  
Успішність учнів в 10 -11 класах у І семестрі
2018 – 2019 навчального року
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
10 23 0 4 10 9 0 83%    39 %
11 33 0 4 16 9 4 88%    39%
Всього 56 0 8 26 18 4 86%     39%

Краща успішність учнів у 11класі, яка становить 88%.  А якість однакова у 10
та 11 класах – 39%. По старшій школі  маємо якість – 39%, успішність складає – 86%.
Успішність учнів в 10 -11 класах у ІІ семестрі
2018 – 2019 навчального року
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
10 25 0 6 10 6 3 76%    36 %
11 33 0 2 17 10 4 94%    42%
Всього 58 0 8 27 16 7 86%     40%

Успішність учнів в 10 -11 класах за
2018 – 2019 навчальний рік
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
10 25 0 6 10 6 3 76%    36 %
11 33 0 2 16 11 4 94%    45%
Всього 58 0 8 26 17 7 86%     41%

         У порівнянні з І семестром знизилась успішність у 10 класі: було 83%, а стало 76%, різниця складає 7%. В 11 класі успішність збільшилась на 6%, якість збільшилась на 6%. Показники по старшій школі покращились, а саме успішність залишилась на рівні 86%, а якість підвищилась на 2%. На початковому рівні закінчили рік 8 учнів, що складає – 14%, на середньому рівні – 26 учнів, що складає – 45%, на достатньому рівні – 17 учнів, що складає – 29%, на високому рівні -7 учнів, що складає – 12%.
Порівняння І  семестр та рік
         клас Успіш якість Успіш якість Різ.усп Різн.якості
10 83%    39 % 76%    36 % - 7 %     -3 %
11 88%    39% 94%    45% +6%    + 6%
Всього 86%     39% 86%     41% 0     +2%
       
         Аналіз навчальних досягнень учнів школи доводить, що це  питання   необхідно розглянути на засіданнях методичних об‘єднань, на батьківських зборах, включити питання  підвищення якості навчання  як першочергове завдання у наступному році. Звертаємо увагу на необ‘єктивність виставлення семестрових та річних оцінок, які мають місце у нашій школі. Необхідно спланувати роботу з учнями, які мають низький рівень знань, таким чином підвищити  відсоток якості та успішності.
    УСПІШНІСТЬ ПО ШКОЛІ І СЕМЕСТР 2018 -2019 н.рік
 
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
2-4 263 1 11 65 144  42   95%     70%
5-9 359 3 57 203 83 13   83 %     27  %
10-11 56 0 8 26 18 4   86%     39%
Всього 678 4 76 294 245 59    88%     45%

УСПІШНІСТЬ ПО ШКОЛІ  ІІ  СЕМЕСТР    2018 -2019 н.рік
клас учнів Н/А 1-3 4-6 7-9 10-12 Успіш. якість
2-4 264 1 5 73 139 47 99%     72%
5-9 359 2 34 218 86 19 90%     29  %
10-11 58 0 8 26 17 7 86%     41%
Всього 681 3 47 317 242 73 93%     46%

Порівняння І  семестр та рік
         клас Успіш якість Успіш якість Різ.усп Різн.якості
2-4   95%     70% 99%     72% + 4 %     +2 %
5-9   83 %     27  % 90%     29  % +7%    + 2%
10-11   86%     39% 86%     41% 0     +2%
Всього    88%     45% 93%     46% +5%     +1%

Порівняння І  семестр та рік
         клас Успіш якість Успіш якість Різ.усп Різн.якості
2-4   95%     70% 99%     72% + 4 %     +2 %
5-9   83 %     27  % 90%     29  % +7%    + 2%
10-11   86%     39% 86%     41% 0     +2%
Всього    88%     45% 93%     46% +5%     +1%
 
 
Аналізуючи показники успішності та якості за рік, слід відмітити, що всі показники покращились, а саме: у початкових класах успішність підвищилась на 4%, якість на 2%, у середній ланці успішність підвищилась на 7%, якість теж на 2%, у старшій школі успішність  залишилась без змін, а якість підвищилась на 2%. Кількість учнів, які мають низький рівень знань по школі  47 осіб, що складає -7%, середній рівень мають – 317 учнів, що складає – 47%, достатній рівень мають – 242 учні, що складає – 36%, високий рівень мають – 73 учні, що складає – 11%.
Результати контрольних зрізів з предметів базового компоненту.
        У  2018 – 2019 навчальному році   у школі було проведено адміністративні контрольні у 2 -  3 класах, 5 -11класах з предметів базового компоненту. За річним планом школи у  травні  були проведені адміністративні контрольні роботи    з української мови та математики у 2 – 3 класах.
                                                     Зрізи знань з української мови показали:   
клас Всього
учнів
писали 1 -3
%
4-6
%
7-9
%
10-12
%
якість Успіш. Типові помилки
29 26 5
19%
4
15 %
14
54%
3
12%
65 81 Пропуск голосних звуків в словах. Написання Речення з великої літери. Заміна дзвінких , приголосними звуками. Написання ча, ща.
23 21 0
0 %
7
33%
11
52%
3
14%
70 100  Пропуск букв, заміна слів, написання слів з великої літери, перенос слів. Написання слів з апострофом.
31 30 2
7%
3
10%
13
43%
12
40%
83 93 Пропуск голосних звуків в словах. Написання Речення з великої літери. Заміна дзвінких , приголосними звуками. Написання ча, ща.
3 А 34 33 0
0%
8
24%
21
64%
4
12%
75 100 Заміна одних букв іншими, перенос слів, правопис слів з подовженими приголосними. Правопис префіксів пре, при.
33 31 0
0%
6
19%
12
39%
13
42%
81 100 Написання подвоєння  приголосних, написання слів з ненаголошеними е, и; пропуск слів та букв, перенос слів.
27 27 1
3,7 %
8
30%
9
33%
9
33%
67 96 Написання подвоєння  приголосних м’яких звуків, перенос слів, пунктуаційні знаки, заміна і пропуск букв.
  177 168 8
4,8%
36
21%
80
48%
44
26%
74 95  
                                
                Виконані роботи показали, що в  основному програмний матеріал учнями засвоєний. 
         Аналіз виконаних робіт з української мови  показав, що успішність  виконаної роботи з української мови
        складає  -100%  у 2М, 3А, 3М , найнижчий рівень успішності має 2А клас – 81%. Найвища якість
        у  2І класі -  83%, 3М- 81% . Найнижчу   якість виконаної роботи мають учні 2А класу, де якість  
        складає – 65%. Загальний показник по початковій школі з української мови  складає :        успішність-  95  %, якість –  74%.
  Зрізи знань з математики показали:
клас Всього
учнів
писали 1 -3
%
4-6
%
7-9
%
10-12
%
якість Успіш Типові помилки
29 26 3
12%
9
35%
9
35%
5
19%
54 88  Розв‘язання  задач. Таблиця множення на 8 у прикладах. Порядок дії у виразах. Знаходження значень іменованих виразів,
розв’язування рівнянь.
23 21 0
0 %
9
43%
10
48%
2
10%
60 100 Послідовність дій у прикладах, Розв‘язання задач
31 29 2
7%
6
21%
14
48%
7
24%
72 93 Назва компонентів. Послідовність дій. Знаходження діаметра кола. Робота з задачею.
34 31 3
10%
9
29%
11
35%
8
26%
61 90 Розв‘язання задач, множення і ділення  трицифрових чисел. Знаходження частини від цілого
3 М 33 32 0
0%
9
28 %
17
53%
6
19%
72 100 Незавершене розв‘язування задач, помилки в обчисленні,.
27 27 1
3,7%
6
22%
11
41%
9
33%
74 96 Ділення іменованого числа на просте. Знаходження частини від числа, розв‘язування задач на рух, логічні завдання.
  177 166 6
4%
27
17%
81
50%
49
30%
80% 96%  
            
                 Аналіз виконаних робіт  з математики показав, що  в основному програмовий матеріал засвоєно.    Найвищий відсоток успішності мають учні  2М класу – 100%, 3М – 100%. Найкращу  якість виконаної роботи мають  учні  3І – 74%, 2І – 72%, 3М -72%. Найнижчу  якість  виконаної  роботи мають учні  2А класу– 54%,  2М – 60%. Загальний показник по початковій школі з математики  складає : успішність –  96 %, якість – 80%.
Досягнення учнів з математики  та української мови у 5- 11класах .
     Згідно річного плану  школи  з 10.05. 2019р.  – 17.05.2019р.  було проведено  кваліматрічне дослідження результатів адміністративних робіт з математики з метою перевірки знань учнів. Рівень знань, умінь і навичок перевірявся шляхом проведення контрольних робіт. Учні показали такий результат:
Клас    Кільк    учнів, які писа-ли     1-3 4-6 7-9 10-12 %
успіш
%
якості
Типові помилки
 
5
54     18 20 10 6 67 30 Завдання на спрощення виразів, ділення та множення десяткових дробів, розв’язування задач на відсотки.
6
 
72     6 42 20 4 92 33 Розв’язування  задачі із застосуванням х і рівнянням з модулем.
7
алгеб
53     9 22 13 9 83 42 Розв’язання рівнянь та систем рівняння, застосування формул скороченого множення.
7
геом
54     6 24 17 7 89 44 Властивості прямокутного трикутника та бісектриси трикутника, знаходження площі трикутника.
8
алгеб
71     8 51 7 5 89 17 Розв’язання дробно-раціонального рівняння
8
геом
74     9 51 11 3 88 19 Властивості прямокутного трикутника та бісектриси трикутника, знаходження площі трикутника.
9
алгеб
69     4 49 13 3 94 23 Розв’язування задач за допомогою рівнянь і системи рівнянь, побудова графіка функції, заданою складною формулою.
9
геом
68     3 49 14 2 96 24 Задачі на теорему конусів, комбіновані задачі на прямокут6ник і півкола.
10
алгеб
22     4 4 9 5 82 63 Спрощення виразу із коренями  і тригонометричного виразу
10
геом
14     0 5 6 3 100 64 Доведення перпендикулярності мимобіжних прямих.
11
алгеб
23     0 9 7 7 100 61 Знаходження коренів ірраціональних показникових та логарифмічних рівнянь, розв’язування логарифмічних нерівностей.
11
геом
28     2 15 8 3 93 39 Знаходження двогранного кута, площ многогранників та тіл обертання.
 
 Аналіз показав, що якість виконаної роботи  з математики низька у 5-х класах – 30%,  з алгебри –17%  у 8 – х класах, у 9 класах – 23%.  Найнижчу якість виконаної роботи  з геометрії мають учні 8-х класів -  19%, 24%  мають учні 9 класу. Найвища успішність  з алгебри -  – 100%  у 11 класі, найвищий показник якості мають учні 10класу- 63%. Найкращі знання з геометрії показали учні 10 – х класів , де якість складає – 64% , успішність – 100%, учні 9 класу з алгебри   мають успішність 94%, і мають 96%  успішності з геометрії .
  Проаналізовано досягнення учнів з української мови у 5 - 11класах .
        Згідно річного плану  школи  з 10.05. 2019р.  – 17.05.2019р.  було проведено  кваліматрічне дослідження результатів адміністративних робіт з української мови з метою перевірки знань учнів. Рівень знань, умінь і навичок перевірявся шляхом проведення контрольних диктантів. Учні показали такий результат:
Клас Кіл-сть, що писали 1-3 4-6 7-9 10-12 %
успіш
%
якості
Типові помилки
5
 
56 8 19 22 7 86 52 Написання ь (скриньку), подовження приголосних (обличчя), написання прислівників (влітку).
6   
 
63 5 23 19 16 92 56 Написання прислівників (щодня), перенос слова з рядка в рядок, написання букви и (щире)
7 55 6 26 19 4 89 42 Написання слів через дефіс (тут-таки), дієслів у 2 ос. одн. (присядете, вдихнете), прислівників (вздовж, довкруж), займенників (попід, із-за).
8
 
58 6 17 21 14 90 60 Написання прислівників (день у день, ні на мить), частки НЕ(непереможний,
 не підозрюючи), розділові знаки в  реченні з дієприслівниковим зворотом та при  вставних словах.
9   
     
58 8 17 19 14 86 57 Написання  розділових знаків у складному реченні., подовження приголосних (увічненню), написання прислівників (напроти), власних назв (Соборна площа, «Енеїда»),
10
 
15 0 2 4 9 100 87 Подвоєння приголосних (оборонні, завзяттю), написання  розділових знаків у складному реченні
11
 
23 0 10 8 5 100 57 Подвоєння приголосних (сторіччя), розділові знаки у складному реченні правопис прислівників (щороку, щонайменше), написання власних назв (Концертна зала Стокгольма, у столиці Норвегії Осло)
Всьо-го
 
328 33 114 112 69 90 55  
        
  Таким чином,  результати диктанту показали, що програмовий матеріал учнями засвоюється, в цілому, на достатньому рівні. На кінець навчального року учні показали успішність вищу за зріз знань у1 семестрі на 7%, а якість на 2%.
       Низькі знання показали учні  6-Б класу (43% успішності), 7-Б класу (88% успішності та 24% якості), 8-Б класу (60% успішності та  30% якості), 9-Б класу (60% успішності).
Найкраще написали диктант учні 6-С класу (100% успішності та  62,5% якості), 8-А класу (100% успішності та  75% якості), 9-А класу (100% успішності та  70% якості), 10-А класу (100% успішності та  87% якості), 11-А класу (100% успішності та  58% якості
     У порівнянні зі зрізом знань за 1 семестр (85 % успішності, 52 % якості) результат якості не знизився, а успішність підвищилась  на 2%.   Низькі знання показали учні  5-Б кл., 7-А кл.,  8-Б кл., 9-А кл.
              Результати ДПА:
       На виконання листа МОН  «Про порядок проведення державної підсумкової атестації »  затверджений наказом МОН України  від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  02 січня 2019 року за № 8/32979, листа  МОН України від 23.01.2019 №1/9- 41 «Про методичні рекомендації  до проведення державної підсумкової атестації  з іноземних мов  у закладах загальної середньої освіти в 2018/ 2019 навчальному році», листа МОН  України    від 27.03.2019 року № 1/9- 196 "Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році", підсумковій атестації підлягали  результати навчальної діяльності  учнів 4 – класів з української мови та математики.
     Порядок проведення державної підсумкової атестації відповідає орієнтованим  вимогам  до
проведення  державної підсумкової атестації у системі загальної середньої  освіти  у 2018 -2019 навчальному році  МОН України.
      Добір матеріалу для державної підсумкової атестації  та оцінювання результатів здійснювався відповідно до Методичних  рекомендацій  щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.   Завдання  включали матеріал, що відображав вимоги до результатів навчання відповідних  освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.  Державною підсумковою атестацією було охоплено   84 учні  4 – х класів.
     Державна підсумкова атестація з української мови передбачає оцінювання результатів навчання з української мови і літературного читання. Контрольна робота з української мови є інтегрованою і включає в себе завдання на перевірку сформованості навиків читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття, перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь.
    За підсумками виконаної роботи з української мови маємо такі результати:
 
  Кількість учнів у класі Писали роботу Рівень досягнень Читання тексту Завдання для перевірки змісту тексту  Списування тексту з пропущеними орфограмами Творче завдання
  низький середній достатній високий Прочитано повністю Прочитано менше половини
    Ненаг. голосні Подв. приголо Поч. Форма дієсл Преф.з, с, Закін в ор.від Не з дієсловами Суфік. Ськ, цьк. числівників Утворення прислів. зміст грамотність
  ваченжанру Визн. теми Визн. мети Вст. Відпов.
28 28 0 7 12 9 28 0 28 0 0 25 26 22 0 22 0 24 0 26 24 27 21
28 27 0 4 9 14 27 0 27 0 0 15 12 0 0 0 0 2 0 5 0 26 23
30 29 0 8 10 11 29 0 29 0 0 14 16 0 0 0 10 0 8 0 10 27 29
                                               
  86 84 0 19 31 34 84 0 84 0 0 54 54 22 0 22 10 24 8 31 34 80 73
 
За підсумками виконаної роботи з української мови маємо такі результати:
  Рівні усп якість
  високий достатній середній низький
к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %    
   
   
9  32 12  43 7 25  0 100% 75%
14  52 9  33 4 15 0 0 100%  85 %
11  38 10  34 8 28 0 0 100% 72%
84     34 40      31  37 19 23 0 0 100% 77%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Успішність складає – 100%, якість – 78%. Краще виконана робота у 4Ікласі, де 23 учні виконали роботу на високому та достатньому рівні, у 4А та 4Б класах  – 21 учень виконали завдання на високому та достатньому рівнях.  Показник  якості  найбільший   у  4І класі- 85%.      
Формат письмової перевірки навчальних досягнень учнів із математики на рівні ДПА – це комбінована контрольна робота. Результати показали, що учні 4- х класів оволоділи знаннями на рівні  навичок  таблиць арифметичних дій ( додавання, віднімання, множення, ділення багатоцифрових чисел); таблиць  співвідношень між одиницями довжини, маси та часу; формул знаходження площі та периметра; встановлення залежності між компонентами і результатами дії. За рівнями завдань учні мають такі результати :
 
Види типових утруднень в завданнях Кількість учнів, які виконали завдання відсоток Невірно виконано відсоток  
 
 
65
 
 
 
77%
 
 
 
19
 
 
 
 
23%
 
Задача на три дії  
Знаходження значення виразу з багатоцифровими числами, що передбачає визачення порядку дій 
 
58  
 
 
69%
 
 
 
23
 
 
 
                   27%
 
Порівняння чисел і величинн та перетворення величин 51  
61%
 
33
 
39%
 
Знаходження частини від числа 75  
89%
9  
11%
 
Геометричний матеріал 78 93% 6 7%  
Творче завдання або завдання з логічним навантаженням 75  
 
89%
 
9
 
11%
 
Задачу на три дії виконали 65 учнів, що складає – 77%. Знаходження значення виразу з багатоцифровими числами  виконали  58учнів, що складає – 69%.  Завдання  на  порівняння чисел і величин та перетворення величин, знаходження    частини  від  числа   виконали
51  учень,  що складає  –  61%. Геометричний матеріал виконали  78 учень, це складає – 93%. Творче завдання виконали 75 учнів, що складає – 89%.
                              З ДПА математика маємо такі результати:
  Рівні усп якість
високий достатній середній низький
  к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %    
11 39 9 32 8 29 0 0 100 71%
12 44,4 12 44,4 1 4 2 7,4  93% 89%
13 45 8 27,5 8 27,5 0 0 100% 75%
всього 36 43 29 35 17 20 2 2 98% 77%
    
  Аналізуючи виконані роботи, слід відмітити, що найвищий відсоток успішності мають  учні 4А і 4Бкласів, де успішність складає – 100%, якість у 4А – 71%, у 4б – 75%. У 4І класі успішність складає - 93%, якість – 89%. Всього успішність учнів 4 класу складає – 98%, якість – 94%.
  Результати ДПА У 9 класах маємо такі: Українська мова:
клас За списком писали високий достатній середній початковий якість успіш  
      Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть %    
32 31 8 26 15 48 7 23 1 3 74 97
23 23 1 4 8 35 10 44 4 17 39 83
21 21 11 52 5 24 5 24 0 0 76 100
всього 76 75 20 27 28 37 22 29 5 7 64 93
 Згідно з річним оцінюванням початковий рівень мав 1учень, що складало 1%, середній рівень мали 36учнів, що складало – 48%, достатній рівень мали 33 учні, що складало 44%, високий рівень мали – 6 учнів, що складало – 8%. Якість становила – 52%, успішність – 97%. За результатами ДПА якість становить 64%,  на 12% показник підвищився, успішність становить  93%, що на 4% показник знизився.
 
 
Порівняння результатів ДПА і за рік(9кл)
                                 Рік                         ДПА
         клас Успіш якість Успіш якість Різ.усп Різн.якості
  97%     55% 97 74 0     +19 %
  83 %     27  % 83 39 0    + 12%
  86%     39% 100 76 +14     +37%
Всього    87%     40% 93% 63% +6%     +23%
 
 
 
 
Результати ДПА з математики:
клас За списком писали високий достатній середній початковий якість успіш  
      Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть %    
32 31 1 3 8 26 22 71 0 0 29 100
23 22 1 4 3 14 16 73 2 9 18 91
21 21 2 10 9 43 10 47 0 0 52 100
всього 76 74 4 5 20 27 48 65 2 3 33 97
Згідно з річним оцінюванням початковий  мали 2 учні, що складало – 2,7%, середній рівень мали 55учнів, що складало – 74%, достатній рівень мали 14 учнів, що складало 19%, високий рівень мали – 5 учнів, що складало – 7%. Якість становила –26%, успішність – 97%. За результатами ДПА якість становить 33%, що  на 7% показник підвищився, успішність залишилась 97% .
 

Порівняння результатів ДПА з математики і за рік(9кл)
                                 Рік                         ДПА
         клас Успіш якість Успіш якість Різ.усп Різн.якості
 100% 29% 97% 74% -3%     +45 %
  91 % 17% 83% 39% -8%    + 22%
 100% 29% 100% 76% 0     +47%
Всього    97% 26% 97% 33% 0     +7%
 
Показник успішності залишився на рівні річного оцінювання, а якість підвищилась на 7%. Результати ДПА свідчать , що учні на належному рівні написали роботу з ДПА і підтвердили річне оцінювання.
 Результати ДПА(за вибором предмет)   українська література 9А,   9Б, 9С правознавство
клас За списком писали високий достатній середній початковий Успіш. якість
      Кіл-сть % Кіл-сть %   % Кіл-сть %    

укр. літ
32 31 8 26 18 58 5 16 0 0 100 84
9Б право 23 22 7 32 7 32 5 23 3 14 86 64

право
21 21 3 14 17 81 1 5 0 0 100 95
всього 76 74 18 24% 42 57% 11 15% 3 4% 96 81
 
Згідно з річним оцінюванням  у 9А з української літератури  початковий  рівень  мав – 1учень, що складало – 3%, середній рівень мали 5 учнів, що складало – 71%, достатній рівень мали 18 учнів, що складало 19%, високий рівень мали – 5 учнів, що складало – 16%. Якість становила –84%, успішність – 97%. За результатами ДПА якість становить 84%, показник залишився на тому ж рівні, успішність підвищилась до    100%, що на 3% більше ніж річний показник.
       Згідно з річним оцінюванням  з правознавства  у 9Б та 9С класах початковий  рівень  мав – 1учень, що складало – 5%, середній рівень мали 12 учнів, що складало – 28%, достатній рівень мали 26учнів, що складало 60%, високий рівень мали – 5 учнів, що складало – 12 %. Якість становила –72%, успішність – 98%. За результатами ДПА якість становить 79%, показник збільшився  на 7%, тому ж рівні, успішність становить 93%,  що на 5% менше, ніж річний показник.
   З  поданих даних з ДПА у 9 –му класі видно , що програмовий матеріал засвоєний учнями  в основному на середньому та достатньому рівні. Оцінювання річне підтверджується  даними показниками. В основному вчителями об‘єктивно   виставлені оцінки. З української мови  учні отримали показник якості – 64%,  успішності –93%, З математики : відсоток якості складає – 33%, успішності – 97 %. З української літератури   відсоток якості – 84%, успішності – 100%, з правознавства відсоток якості складає 79%, успішність – 93%.
 
Результати ДПА У 11 класі маємо такі:
Українська мова  (31уч)
 
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 16 49 12 36 5 15 3 10 11 35 11 35 6 20
      З поданих даних ДПА  в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з української мови відсоток якості складає – 55 %, успішності – 90%. За річним оцінюванням якість становила – 52 %, успішність 100%. У порівнянні з річним оцінюванням якість  ЗНО з української мови якість підвищилась на  3%., а успішність зменшилась  на – 10%.
 
Історія України (15уч)
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 9 60 4 27 2 13 0 0 5 33 9 60 1 7
      З поданих даних ДПА в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з історії України відсоток якості складає – 67 %, успішності – 100%. За річним оцінюванням якість становила – 40 %, успішність 100%. У порівнянні з річним оцінюванням якість збільшилась  на 27%, а успішність залишилась на рівні 100%.
 
 
 
 
Математика(18уч)
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 4 22 9 50 5 28 2 11 7 39 8 44 1 6
З поданих даних ДПА в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з математики відсоток якості складає – 50 %, успішності – 89 %. За річним оцінюванням якість становила – 78%, успішність 100%. У порівнянні з річним оцінюванням якість знизилась на 28%. а успішність – на 11%.
 
Англійська мова(9уч)
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 1 11 6 67 2 22 0 0 2 22 7 78 0 0
З поданих даних ДПА в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з англійської мови  відсоток якості складає – 78 %, успішності – 100%. За річним оцінюванням якість становила – 89 %, успішність 100%. У порівнянні з річним оцінюванням  якість знизилась на 11% , а успішність не знизились, учні підтвердили виставлені у школі бали.
 
Біологія(9уч)
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 2 22 4 44 3 33 0 0 2 22 5 56 2 22
 
 
З поданих даних ДПА в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з біології  відсоток якості складає – 78 %, успішності – 100%. За річним оцінюванням якість становила – 78 %, успішність 100%. У порівнянні з річним оцінюванням всі виставлені бали підтвердились.
Географія ( 11уч)
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 0 0 6 55 5 45 0 0 5 45,5 5 45,5 1 9
З поданих даних ДПА в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з географії відсоток якості складає – 100 %, успішності – 55 %. За річним оцінюванням якість становила –
 • 100  %, успішність 100%. Якість знизилась на 45%.
 
Фізика (1уч)
клас Результати оцінювання за рік Результати ЗНО
  початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
  уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч % уч %
11
 
0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
З поданих даних ДПА в 11-му класі слід відмітити, що : за результатами  робіт з фізики відсоток якості складає –100 %, успішності – 100%. За річним оцінюванням якість становила – 100 %, успішність 100%.
 
 
 
 
 
          
 
   Порівняльна таблиця результативності річного оцінювання та результатів ДПА
 
предмет  Річне оцінювання Оцінювання на ДПА  Різниця у відсотках
    успішність якість   успішність якість   успішність якість
Укр..мова 100 52 90 55 -10%     +3%
Історія України 100 40 100 67 0 + 27%
математика 100 78 89 50 -11% - 28%
біологія 100 78 100 78 0 0
Анг.мова 100 89 100 78 0 -11%
фізика 100 100 100 100 0 0
географія 100 100 100 55 0 -45%
Згідно з порівняльною таблицею  видно, що показник успішності зменшився у порівнянні з річним оцінюванням з математики на 11%, з української мови – на 10%. Показник якості дуже знизився з географії у порівнянні з річним оцінюванням  на 45%, на 28% знизився показник з математики, на 11% з англійської мови. А з історії України показник якості збільшився на 27%, з української мови – на 3%.
 
 Взагалі учні 11 класу показали високу якість знань від 50 до 78%.
Вчителям необхідно обговорити результати ДПА (ЗНО) на засіданнях МО з подальшим плануванням роботи з цього питання.
          
 Участь у конкурсах:
       Колективу школи вдалося розв‘язати проблеми та завдання школи, затверджені педагогічним колективом на навчальний рік. Серед найвагоміших результатів – це  активна участь учнів школи у конкурсах різних рівнів, робота з обдарованими дітьми, розвиток їхніх здібностей. Це дало можливість досягти певних результатів: 
 
 • У Всеукраїнському конкурсі «Геліантус» - 96 переможців;
 • У Всеукраїнському конкурсі « Колосок – осінній» - 86 переможців;
 •  
 • У Всеукраїнському конкурсі «Грінвич» - 4 переможці;
 • У Всеукраїнському конкурсі «Патріот» - 7 переможців;
 •  
 • У Всеукраїнському конкурсі « Кенгуру» І етап – 48переможців,
                                                                      ІІ етап – 38 переможців;
 
 • У Всеукраїнському конкурсі « Левеня» -    7 переможців;
 • У Всеукраїнському конкурсі « Санфлауер» -   12переможців;
 • У Всеукраїнському конкурсі « Соняшник» -    13 переможців;
 • У Всеукраїнському конкурсі  « Пазл» -             10 переможців;
 
Олімпіада:
            У жовтні - листопаді проходив шкільний  тур олімпіад з предметів базового компоненту. Загальна кількість учасників шкільного туру становила – 312 учні, що складає  74 від кількості учнів 5 –11 класів. У минулому році кількість учасників була 330 учнів( 78%), що на 18 учнів  більше, або це складає - 4% (більше). ( менше учасників було через поважні причини).
   Схема участі учнів в шкільному турі  олімпіад з
2013 – 2014 н.р ,  по 2017 -2018н.рік.
Дані результативності  шкільних олімпіад
 
№з/п Навчальний рік Кількість учасників Кількість переможців Відсоток переможців
  2013-2014 385 158 41
  2014-2015 309 152 49
  2015-2016 330 169 51
  2016-2017 406 181 45
  2017-2018 330 156 47
  2018-2019 312  142 46
 
Шкільний тур олімпіад було проведено з 11 предметів базового компоненту.
Переможцями шкільного туру олімпіад стали  142 учні, що складає – 46%, від загальної кількості учасників. У порівнянні  з минулим роком  кількість переможців зменшилась  на 14учнів ,ніж    у 2017-2018н.році, але відсоток  переможців від числа учасників зменшилась   на 1%: було 47% переможців  у 2017-2018році. а стало 46% переможців від кількості учасників.
На жаль у цьому році склалися об’єктивні обставини, що вплинули на проведення олімпіад.
         У районному турі олімпіад з предметів базового компоненту брали участь переможці шкільного туру. У 2014 -2015 навчальному році було 32 переможця районного рівня та 1 – міського рівня, у 2015 - 2016 навчальному році переможців районного туру  було 29 учнів, міського – 2 учні, у 2016 – 2017 навчальному році переможців районного туру  41 учень, міського туру – 2 учні. у 2017 – 2018 навчальному році переможців районного туру  31 учень, міського туру – 1учень.  У 2018 – 2019 навчальному році переможців районного туру 36учнів, міського – 1учень. Схематично можна зобразити так:
 
 
 
  предмет І місце ІІ місце ІІІ місце
1 Англійська мова             1   2
2 Біологія 2 1 3
3 Географія 1 1 4
4 Правознавство
 
2   1
6 ОТМ та худ.культура
 
            1 2
7 Історія
 
  2 1
8 Фізика
 
    1
9 Інформатика
 
     
10 Труд(дівч) 3 2  
11 Математика 1   2
12 Укр. мова   1  
13 Труд (хл) 2    
  всього 12 8 16
       Слід  відмітити якісну підготовку учнів до олімпіад  з предметів базового компоненту.  Висловити подяку вчителям, які підготували переможців :  Богдановій Н.Л., Зайченко Н.А.,  Пелюх Л.В., Поліщук Н.І., Кожевніковій Л.Г., Барановій Н.В., Гладкій Н.К., Серебряковій Н.І., Богданову А.В., Дембіцькій Н.Л., Ольшанській Н.В., Перемишленніковій Т.М. Колективу необхідно й надалі продовжувати підготовчу роботу обдарованих дітей  до участі в олімпіадах різних рівнів.
  Показники результативності у міському турі низькі, тому колективу необхідно працювати над даним питанням.
      Серед завдань навчального року колективу школи вдалося розв‘язати питання організації та проведення допрофільного та профільного навчання, забезпечення педагогічними кадрами, контролю за навчально – виховним процесом, збереження та зміцнення здоров‘я учнів та працівників, покращення матеріальної бази закладу, комп‘ютерного забезпечення всіх напрямків роботи школи.
УІ. Управління школою:
            Аналіз сучасних підходів до управління свідчить, що зміни неможливі без застосування в управлінні школою інтерактивних технологій, що ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, забезпечення зростання творчої та інноваційної діяльності педагогів. Співпраця, робота в команді, самоврядування, обмін ролями – основні форми інтерактивних технологій у нашому закладі.
          Інтерактивні методи управління – це система способів діалогічної взаємодії суб’єктів управління, спрямованих на сформованість активної позиції  та осмислення діалогу, що в комплексі сприяє зростанню ефективності роботи школи та кожного працівника, а також зростанню самооцінки, відчуття впевненості у своїх силах. Інтерактивні методи допомагають вчителю брати активну участь в управлінні школою, бути зацікавленим, ініціативним, брати відповідальність на себе за ухвалення рішення.
        Керівництво  навчальним закладом КЗО СЗШ №62 включає в управлінську діяльність усіх членів педагогічного колективу. В основу керівництва покладені гуманістичні принципи управління. Культура школи, включає в себе певну філософію управління , цінності та норми життя. Формування такої культури – справа досить тривала і складна, потребує систематичних зусиль від адміністрації школи, але вона спрямовує розвиток школи до позитивного результату, вирішує стратегічні завдання розвитку навчального закладу. Педколектив  школи усвідомлює необхідність мати чітку стратегію – сформовану, збалансовану, узгоджену, визначати сукупність шляхів для досягнення глобальної мети. Педагогічний менеджмент орієнтований на стратегічну перспективу, де  відбуваються принципові  зміни, спрямовані на побудову нової
 
моделі школи.  У закладі  визначено напрям руху, є програма дій на тривалий час, яка приведе до досягнення мети. Основою управлінської діяльності є стратегічне управління. Стратегічне управління – це реальний інструмент підвищення ефективності управління навчальним закладом. Використання методів і принципів стратегічного управління сприяє оптимальному використанню матеріальних та інтелектуальних ресурсів,
         Головним у діяльності нашого  закладу є перехід школи з режиму функціонування на режим саморозвитку, демократизації механізму управління освітою та  створення умов цілісного розвитку особистості, забезпечення позитивної динаміки якості освіти.
Необхідною умовою ефективності процесу управління школи  є його демократизація, створення сприятливої  атмосфери в закладі як для учнів, так і вчителів. Демократизація будується на спільному інтересі та спілкуванні з вчителями, батьками, дітьми, де в процесі розв’язання проблем  реалізується основна мета демократії  - зробити людину самостійною і вільною в поглядах. Таким чином втілюється завдання  становлення та розвитку демократичних традицій у шкільній громаді, удосконалення моделі державно-громадського управління, створення комфортних умов для роботи вчителя, навчання учнів, формування особистості громадянина України, сприяння становленню активної життєвої позиції вихованців.
Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно – правового поля була ключовою   протягом року, а саме:
 • розроблено функціональні обов’язки директора, заступників директора, педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого персоналу;
 • розроблено та прийнято Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;
 • розроблені та затверджені функціональні обов’язки працівників закладу з питань охорони праці;
 • завершено створення номенклатури справ закладу освіти;
 • проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності всіх структур закладу згідно  з його Статутом та ліцензією;
 • Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам.
Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом,   а саме:
 • зміцнення виробничої дисципліни;
 •  розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього  процесу.
         У школі створені та працювали органи самоврядування: рада закладу, батьківська рада, батьківські комітети класів, методична рада, шкільна дитяча організація. За участю вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання поза-бюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація освітнього процесу.
           Важливим в даному аспекті є об’єктивне оцінювання діяльності вчителів, здійснення узагальнюючого контролю за навчальною, методичною, фаховою діяльністю  педагогічного колективу, контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів, розробка нових управлінських рішень на основі отриманої інформації та її аналізу. Завдяки цьому  визначаються завдання, цілі, напрямки роботи,  відбувається планування, прогнозування.
      Підвищення якості управлінської діяльності забезпечувалося різноманітними планами роботи, узгодженими між собою. Ефективності внутрішкільного контролю за станом навчально – виховного  процесу сприяло застосування таких інноваційних моделей управління, як: використання інтерактивних технологій, проектного навчання, інформаційно – комунікативних методів, моніторингові дослідження. Такі дослідження дають змогу скоригувати роботу вчителів з учнями.
              Дуже важливою в управлінні є проблема прогнозування. Важливими принципами прогнозування є :
             - вибір і конкретизація заходів;
             - конкретність визначення термінів та виконавців;
             - розумний баланс у забезпеченні функціонування та внесення необхідних  змін.
  Успіх адміністрації школи залежить від того на кого вони спираються у своїй роботі.
          
               Таким чином, у 2018/2019 навчальному році велась системна планова робота з даного питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме: в забезпеченні школи комп’ютерами. У наступному році слід направити зусилля на залучення позабюджетних коштів на придбання комп’ютерної техніки, що значно підвищить рівень і якість управлінської та організаційної діяльності.
УІІ. Якість виховної роботи:
    Тема виховної роботи, над якою працювала школа – це « Громадянсько – патріотичне виховання як освітня стратегія соціалізації особистості» - третій етап. Пріоритетним напрямком діяльності закладу як експериментального закладу всеукраїнського рівня залишається тема  « Розвиток творчого потенціалу  особистості , розвиток задатків кожного учня, розвиток патріотичного духу дітей, здорового способу життя в різних формах виховної роботи»
         Виховний процес у школі здійснювався заступником директора з ВР, педагогом – організатором, психологом, , класними керівниками та вчителями – предметниками. Річний план створений з урахуванням мети та завдань педагогіки, життєтворчості, і складається з розділів:
-національно– патріотичне виховання;
- громадянське виховання;
- моральне виховання;
- формування здорового способу життя;
- екологічне виховання;
- родинне виховання;
- превентивне виховання;
- профорієнтаційна робота.
        Цілеспрямовано використовується шкільний компонент навчальних планів.         Адміністрацією школи постійно перевіряється робота  гуртків та факультативів. Результат перевірки показав, що керівники гуртків та вчителі, які працюють на факультативах  здійснюють освітню діяльність згідно з вимогами, задовольняючи потреби дітей та їх батьків.
       Успіх виховного процесу залежить від взаємин між вчителем та учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва й ділового партнерства. Учитель і учні – рівноправні суб‘єкти навчально – виховного процесу. План роботи з дітьми СЖО було узгоджено з ССН, КМСД, КССМС, план наркопоста  - з головним наркологом міста Пєлиним В.О..
Класні керівники працюють над упровадженням  програми МОНУ «Основні орієнтири виховання».
 -  13 років школа займається благодійністю:
 • 10 років співпраці та допомоги ВІЛ – інфікованим дітям центру реабілітації    « Оберіг»;
 • Допомога дітям «сірої зони»
 • Допомога дітям –інвалідам дитячого будинку №90
 • в цьому році учні та батьки школи брали участь у благодійній акції до всесвітнього Дня інваліда. Провівши благодійну ярмарку була надана фінансова  допомога дітям – інвалідам нашої школи та онкохворим. Протягом року учні, батьки та педагогічний колектив школи співпрацювали з волонтерами і допомагали бійцям АТО засобами особистої гігієни, ліками, вітамінами, продуктами харчування та підтримували їх бойовий дух листами , малюнками та «долоньками щастя» наших дітей.
У патріотичному напрямку самоврядування працює  таким чином :
 Щорічно , 8 травня проводиться великий концерт вдячності « Зі слізьми на очах». А 9 травня  - покладання квітів та проведення мітингів біля   пам‘ятника « Жертвам фашизму» та біля пам’ятної дошки нашого випускника, що загинув, захищаючи незалежність країни - Ростислава Нікітіна
    Щорічно ми запрошуємо  афганців, чорнобильців, бійців АТО, дітей війни. з якими проводимо прес-конференції, круглі столи, святкові концерти.
       Одним з основних моментів у формуванні мотивації дитини на свідоме ставлення до свого здоров' я та здоров' я оточення є усвідомлення ситуації успіху в питаннях фізичного й морального вдосконалення. Створення ситуації успіху як на уроці, так і в позаурочній діяльності – основне кредо педагогів нашої школи.
 
 
Особливу увагу адміністрація школи  приділяє створенню раціонального розкладу навчальних занять, де  враховується  складність предметів і перевантаження динамічного або статичного компонентів під час занять.
        При організації харчування у школі приділяється  увага організації дієтичного харчування для дітей та працівників закладу, які цього потребують за станом здоров'я. З метою забезпечення охорони життя та здоров'я, надання необхідної медичної допомоги, організації дієвого моніторингу стану здоров'я дітей, пропаганди здорового способу життя в навчальному закладі працюють  лікар  та медична сестра. Важливим компонентом у системі виховної роботи закладу   є діяльність психологічної служби школи ( психолог, соціальний педагог).
       Залучення дітей до здорового способу  життя відбувається  через навчальний курс
« Основи здоров’я», який викладає досвідчений педагог Деркачова Г.Ю. До речі, курси он-лай  з безпеки життєдіяльності та курси при ДАНО пройшли всі вчителі початкових класів, та вчителі Поліщук Н.І. і Деркачова Г.Ю. , та отримали сертифікати.
       Вже більше як 4 роки вчителі початкової школи використовують програму «Абетка харчування». Основною метою програми «Абетка харчування» є формування в учнів початкової ланки основ культури         харчування як складової здорового способу життя. Реалізація вищезазначеної програми здійснюється за допомогою навчально-методичного комплекту для 1-4 класів «Абетка харчування» авторів Ващенко О.М., Свіриденко С.О., Чорновіл О.В, схваленого комісією з педагогіки та методики початкового навчання    Науково-методичної Ради  Міністерства  освіти і  науки  України. Відкриті заходи, розроблені за даною тематикою подавались на конкурси різних рівнів.
 Ще з 2016 -2017 навчального року  продовжується робота у проекті « Вчимося жити разом» вчителями нашої школи. І наша школа є членом асоціації шкіл сприяння здоров’ю.
       Звичайно ж єдиної  унікальної технології  здоров’я немає. І лише комплексний підхід до навчання дітей у школі  зможе  сповна реалізувати завдання щодо формування здоров’я.
Через навчально – виховний процес   у нас проводиться певна робота
 • Уроки „ Основи здоров’я” (1-9 кл.)
 • Вчителями фізичної культури проведено тестування учнів з метою динамічного спостереження за рівнем фізичної підготовки учнів, корекції фізичного навантаження на уроках
         Вчителями фізичного виховання  проводиться індивідуальна робота з дітьми з послабленим здоров’ям, для учнів 1 -10 класів відкрито     спецгрупи.
   - заняття у спортивних секціях, гуртках (футбол, баскетбол, волейбол, «тхеквондо»,    
   - кульова стрільба, бадмінтон, черлідінг, танцювальні, хіп - хоп);
    - валеопаузи на кожному уроці;
Введено в початкових класах  ранкової  гімнастики та динамічні перерви, проводяться Дні фізичної культури, здоров’я (змагання, спортивні ігри, конкурси малюнків, плакатів, рефератів з питань охорони та зміцнення здоров’я), День боротьби зі СНІДом (1 грудня ), Всесвітній День здоров’я (7 квітня). А вчителями - предметниками проводяться диктанти валеологічного змісту  (1-11 кл.) Ведеться виховання валеологічної культури на уроках природничого циклу.
     Продовжується робота   з моніторингових досліджень стану здоров’я дітей, що надає можливість відстежити рівень захворюваності та надати необхідну консультативну допомогу, проводити профілактичні заходи. Заповнено паспорти здоров’я на кожного учня, класними керівниками ведуться листки здоров’я.
       Готуються виступи шкільних агітбригад як для учнів школи , так і на районних конкурсах. Учні готують виставку листівок та плакатів, проводять анкетування, тренінги, бесіди, конференції , засідання  круглих столів. У школу запрошуються представники, Укрзалізниці, МНС та патрульні служби, які беруть участь у класних годинах, проводять бесіди з використанням відеоматеріалів та допомагають готувати шкільну агітбригаду до районних конкурсів « Юних інспекторів дорожнього руху». Також проводиться перегляд вистав з техніки безпеки та правил дорожнього руху . де діти беруть безпосередньо участь у самій виставі.
      Обов’язковим є участь школи у різних фотоконкурсах,  конкурсах малюнків, де діти займають призові місця не тільки в районі, а й в  місті та області. Щорічно готується агітбригада екологічного напрямку, в якій діти пропагують захист навколишнього середовища.
       Особлива  робота проведена щодо попередження злочинності серед неповнолітніх  та формування здорового способу життя. У школі працює Рада профілактики, засідання якої відбувається 1 раз на два місяці з запрошенням представників різних служб.
На педрадах періодично заслуховується питання щодо стану профілактичної роботи.        
       Усі учні пільгових категорій відвідували гуртки на базі школи. З кожним учнем проводилась робота шкільним психологом та соціальним педагогом за індивідуальним планом. До свята Дня святого Миколая в школі дітей пільгових категорій пригощали солодощами. Належна увага  приділялась організації відпочинку дітей. У школі був створений табір відпочинку з денним перебуванням, зокрема для дітей пільгових категорій.
    Чергування  по школі здійснюється  згідно з графіком та до цієї роботи залучені члени учнівського шкільного парламенту.
         У школі діє учнівське самоврядування, яке представлено  шкільним парламентом. Президентом шкільного парламенту є учениця 10-А класу Затула Карина. Шкільний парламент складається з 7 палат. Кожна палата виконує свої функції: редактори відповідають за випуск шкільної газети «ВАУ». Лідери шкільного парламенту систематично відвідують засідання районної ради лідерів «НІКА». Цього року вперше взяли участь у районному фестивалі «Лідер-фест», де лідери нашого шкільного парламенту представили свої  творчі здібності. Вже третій рік поспіль займаємо І місце у районному огляд - фестивалі  моделей учнівського самоврядування «Лідерський марафон».
             Серед заходів позакласної виховної роботи  з основ наук слід відзначити проведення предметних тижнів . Згідно з річним планом школи   пройшли предметні тижні та  декади. 
 Дуже цікавою була декада   початкових класів. Згідно з планом предметної декади проведені були: конкурс на кращого читця, конкурс на кращий зошит, конкурс малюнків, цікаві відкриті уроки, спортивні змагання. Участь у заходах брали всі вчителі початкових класів. Треба відзначити, що цікавими заходами були насичені й предметні тижні кафедри природничих дисциплін, гуманітарних дисциплін. Це і відкриті уроки, і  позакласні заходи, конкурси. Вчителі іноземних мов підготували святковий концерт з віршами, піснями та театралізованими дійствами.
       Окрім названих заходів проводяться великі виховні заходи не тільки святкові, а й тематичні виховні. Наприклад такі, як вивчення українських народних традицій, конкретне вивчення поняття Український народний віночок, зі знань правил дорожнього руху « Моя мила Україна – ми твоя мала частина»., «Збережемо первоцвіт», , заходи, присвячені  дню народження            
Т. Шевченка, конкурси, свято, присвячене  Дню Європи та інші. Учні школи отримали подяку від  національно - екологічного натуралістичного центру МОН за роботу « У школі народилася ялинка». Взяли участь у конкурсі «Казкова зима у  моєму місті», що проходив  під егідою мера міста.
        У школі працюють класні батьківські комітети та здійснюється педагогічна освіта батьків через роботу батьківського всеобучу .
    Цього року наша школа долучилася до проекту «Діти-дітям», в рамках співпраці з громадською організацією «Єдиний простір.»
Метою даного проекту стало: допомога дітям, котрі потребують піклування.
Тож, в рамках проекту, протягом навчального року, учні школи, разом з керівниками відвідували дитячі будинки не лише нашого міста, а й області.
   
             Серед заходів позакласної виховної роботи  з основ наук слід відзначити проведення предметних тижнів . Згідно з річним планом школи   пройшли предметні тижні та  декади. 
            Дуже цікавою була декада   початкових класів, яка проходила за темою « Цікавий світ професій». Було відкрито художню галерею «Ким я мрію бути? Ким я мрію стати?», де були представлені роботи учнів 1 – 4 класів. Діти переглянули книжкову виставку «Дивовижний світ професій».  Згідно з планом предметної декади проведені були: конкурс на кращого читця, конкурс малюнків, цікаві відкриті уроки, день майстер – класів за участю майстрів від кожного класу. Участь у заходах брали всі вчителі початкових класів. Але в цій декаді активними учасниками були і батьки учнів  1 – 4 класів. Захоплюючою була виставка «Таланти наших батьків».
          Треба відзначити, що цікавими заходами були насичені й предметні тижні кафедри природничих дисциплін, гуманітарних дисциплін. Це і відкриті уроки, і  позакласні заходи, конкурси. Вчителі іноземних мов підготували конкурс газет та плакатів на різних  мовах, святковий концерт з віршами, піснями та театралізованими дійствами. Слід відмітити підготовку учнів педагогом Кожевніковою Л.Г., Перемишленніковою Т.М., Мазан Н.І., Матюніною О.І.
          Вчителі української мови та літератури підготували цікаві заходи  з  народознавчої тематики, конкурс малюнків за творами українських письменників та поетів, конкурс читців, цікавий захід , присвячений українським звичаям( вчитель Карповська Л.М. та бібліотекар Зінчук Н.С.).  Цікаво також  проходять заходи до Дня рідної мови, де кожен вчитель української мови готує захід.
          Вчителі зарубіжної літератури під час тижня провели конкурс на кращий малюнок, присвячений поетам, літературним героям, улюбленим творам, було проведено театралізована презентація за творами видатних письменників та поетів світу.
         Вчителі природничого циклу показали цікавий інтегрований захід з хімії та фізики(вчителі Зайченко Н.А. та Деркачова Г.Ю.)  Роботу з цього напрямку колектив вважає  проведеною на достатньому рівні.
       Окрім названих заходів проводяться великі виховні заходи не тільки святкові, а й тематичні виховні. Наприклад такі, як вивчення українських народних традицій, конкретне вивчення поняття Український народний віночок, зі знань правил дорожнього руху « Моя мила Україна – ми твоя мала частина»., «Збережемо первоцвіт», , заходи, присвячені  дню народження Т.Шевченка, конкурси, свято, присвячене  Дню Європи та інші.
       За підсумками участі класів у тематичних конкурсах школи складено
                 
УІІІ. Робота з педагогічними кадрами. Організаційно – методична робота.
       На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.У школі у цьому навчальному році   працювало – 47 педагогів. За навчальний рік звільнився   2 вчителя (Лебідь Н.А., Єфімцева Ю,О.). Прийшли 2 молодих спеціаліста – вчитель англійської мови та фізичного вихованняі 1 досвідчений спеціаліст , вчитель початкових класів Верхоланцева Л.В. Колектив стабільний. За рівнем освіти та кваліфікаційним рівнями маємо:
Освітній рівень    
З вищою освітою   43
З незакінченою вищою   3
З середньою спеціальною   1
З середньою загальною   -
     
Кваліфікаційний рівень    
Вища категорія   24
1категорія   5
2категорія   9
Спеціаліст   9
Вчитель – методист   17
Старший вчитель   4
Вихователь - методист   -
« Відмінники освіти»   3
 
 
За освітою – 43 педагоги  мають вищу освіту, 2 вчителя продовжують навчання заочно.
  За віком :
  До 3 – х років   3
3-10 років   16
10-20 років   12
Понад 20років   20
     
         На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.
Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:
 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
 • оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;
 • підвищення професійної компетентності вчителів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.
  Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.
  У 2018/2019 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, творчі групи, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.
  Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.
Всі напрямки освітнього процесу координувала методична рада .Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання
 1. Учителів початкових класів (керівник Головко Т.М.
 2. Учителів предметів природничого циклу (керівник Деркачова Г.Ю.
      3.Учителів математичного циклу (керівник Гладка Н.К.)
      4. Учителів  суспільно –гуманітарного  циклу (керівник Карповська Л.М.)
      5.Учителів  іноземної мови (керівник Кожевнікова Л.Г.)
      6. Учителів  естетично - динамічного циклу (керівник Серебрякова Н.І.)
      7. Класних керівників (керівник Назаренко О.В.)
Методичні об’єднання відігравали головну роль в реалізації головних завдань  та методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО обговорювались питання результатів ДПА, ЗНО, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних об'єднань зроблений аналіз їх роботи за рік, складені проекти планів роботи на наступний навчальний рік.
У школі функціонує методичний кабінет, в якому знаходиться методична література, нормативно-правова база, наробки з досвіду учителів школи, міста, держави, методичні журнали, газети. Цей матеріал допомагає учителям у підготовці до уроків, занять самоосвітою.
Матеріали роботи творчих груп учителів зібрані і зберігаються в методичному кабінеті школи.
        Уся методична робота у школі планується та проводиться  на діагностичній основі,  питання обговорюються на засіданнях методичних об’єднань та включаються побажання вчителів до річного планування.  Запровадження такого методу планування методичної роботи дає змогу більш детально ознайомитись з рівнем методичної кваліфікації вчителів та з’ясувати, які форми методичної роботи найдоцільніші. У нашій школі вчителі заповнювали діагностичні карти, що дало змогу відстежити динаміку самовдосконалення, самовизначення,професійного зростання вчителя, і  зрештою, порівняти самооцінку останнього з оцінкою його діяльності з боку адміністрації.
           Організація методичної роботи на діагностичній основі  сприяє підвищенню творчого зростання всього педагогічного колективу, розробці нових методик в організації внутрішньої методичної роботи. Вона складає цілісну систему взаємопов’язаних  дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня загалом, на розвиток ініціативи та творчості  кожного вчителя зокрема, і, врешті – решт, на підвищення ефективності навчально – виховного процесу.
    У системі внутрішньошкільної методичної роботи реалізовуємо як групові, колективні, так
 і індивідуальні форми роботи, різноманітні методи. Лише за цієї умови можна забезпечити надання систематичної практичної допомоги кожному вчителеві.
         У цьому навчальному році школа  та методичні об’єднання  працювали  над  ІV  етапом  науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  та науково-методичної проблеми міста «Науково – методичне забезпечення предметів базового компоненту в умовах упровадження освітніх стратегій  соціалізації особистості громадянського суспільства» впровадження інноваційної педагогіки та управлінських технологій, науково – методичної проблеми школи « Громадянсько – патріотичне виховання як освітня стратегія соціалізації особистості».
 • ІV   етап  -  Корекційно-аналітичний (2018-2019 н.р.) – аналіз попередніх результатів, внесення змін, корекція накопиченого досвіду
 У 2018– 2019 н. році було організовано  роботу творчих груп за напрямами, де увага приділялась особистості дитини в умовах євроінтеграції, в сучасному громадянському суспільстві. Особлива увага  приділялась соціальній компетентності особистості дитини в сучасному життєвому вимірі та взаємодії учня та вчителя. Було створено педагогічні умови успішної соціалізації  учнів у нашому навчальному закладі.
Домінуючою формою методичної роботи є методичні об’єднання, кожне з яких працює вже четвертий рік над обраною науково – методичною  темою, підпорядкованою обласній, міській та шкільній методичній проблемі:
 • - початкової школа: "Інноваційні технології  навчання та виховання як стратегія соціалізації особистості молодшого школяра»;
 • - суспільно – гуманітарні дисципліни (української мови і літератури, історії: «Розвиток творчого потенціалу школярів нетрадиційними формами роботи на уроках»
 • - математики: "Створення психологічних і методичних передумов для покращення якості знань учнів в умовах соціалізації особистості».
 •  - природничо  – математичного циклу: « Роль сучасних технологій та інновацій у вирішенні проблеми формування у учнів знань, умінь та навичок. Пристосування учнів до життя у суспільстві.»
 • - російської мови  «  Проведення національно – патріотичного виховання в умовах підвищення активності і якості знань учнів з різними можливостями»
 • -  іноземної мови:   "Застосування інноваційних процесів  у  вивченні  іноземних  мов як одна із стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства».
       Успіх інноваційних змін залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально – педагогічного мислення гуманістичної спрямованості особистості. Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня. Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник особистісно – діяльнісної сутності вчителя, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних напрямків реформування освіти. Головні нормативно – правові документи МОН України свідчать, що «педагогічні та науково – педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру»(закон України «Про освіту»); «підготовка  педагогічних та науково – педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти»( Національна доктрина розвитку освіти). Таким чином, основним напрямом удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Вчителі школи брали участь в семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах Міжнародного, Всеукраїнського, обласного, міського рівнів. Найбільш активну участь брали: вчитель біології Поліщук Н.І, вчитель хімії Деркачова Г.Ю., вчитель географії Науменко І.А., у кожному заході брали участь вчителі іноземної мови: Кожевнікова Л.Г., Перемишленнікова Т.М., Мазан Н.І., Матюніна О.І., Ковтун Я.О.; епізодично брали  участь  вчителі математики Баранова Н.М., Смоленська Н.М., вчитель фізики Зайченко Н.А.
За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження учителями курсів підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі «Дніпровська академія неперервної освіти»:
Курси підвищення кваліфікації у 2018/2019 навчальному році пройшли:
 • Деркачова В.В..– учитель інформатики;
 • Богданов А.В. – учитель трудового навчання;
 • П’ятак Т.М.. – заступник директора з навчально-виховної  роботи;
 • Богданова Н.Л. – заступник директора з навчально-виховної  роботи;
 •    Світлична О.В. – директор;
 • Баранова Н.В.. – учитель математики ;
 • Оскеро Т.О. – учитель зарубіжної літератури;
 • Серебрякова Н.І.. – учитель трудового навчання;
 • Кузовлев В.О. – учитель «Захисту Вітчизни»;
 • Зайченко Н.А – учитель фізики;
 • Головко  Т.М. – учитель початкових класів;
 • Леонідова Ф.В.. – учитель початкових класів (НУШ);

 
            Учителі початкових класів, які викладають у 1 –х класах  пройшли онлайн-курси на Всеукраїнському сайті ЕдЕра щодо особливостей упровадження Нової української школи у 2019 році., а також пройшли курси за програмою «Інтелект України»  Вчителями школи Леонідовою Ф.В., Кашубою А.М. та вчителями іноземних мов пройдені курси за проектом НУШ. Вчителями: Богдановою Н.Л., Макаренко Ю.А., Барановою Н.В., Калачовою Г.О., Поліщук Н.І.- пройдені курси за проектом «Інтелект України»( викладання у 5 – х класах).
          Реалізований план проходження педагогічними працівниками атестації. Було проатестовано таких педагогічних працівників:
1. Мазан Н.І. – учитель іноземної мови, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердженню педагогічного звання «учитель - методист»;
2. Кашуба АМ. – учитель початкових класів, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  та педагогічного звання «старший учитель».
3. Лобкова І.О. – учитель початкових класів, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
4. Кузовлев В.О. – учитель «Захисту Вітчизни», на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
5. Науменко І.А. – учитель географії , на присвоєння вищої категорії та присвоєння звання «старший учитель»;
6. Деркачова В.В. – учитель інформатики, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;
7.  Капітонов Г.С. -   учитель фізичного виховання, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».
8. Макаренко Ю.А. -   учитель української мови та літератури, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».
 

  Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу. Матеріали атестації узагальнені у вигляді портфоліо досягнень педагогічних працівників, що зберігаються у методичному кабінеті школи.
Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2018/2019 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019 році» від 28.03.2019  №  50-о та у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019 році» від 02.05.2019  №  55-од .
  У школі склалася певна система роботи по проведенню предметних тижнів, які охоплюють позакласною роботою всіх учнів. Всі матеріали тижнів зібрані в методичному кабінеті школи, а інформація про  їх проведення  заслухана на нарадах вчителів.
Згідно з річним планом роботи школи на 2018/2019 навчальному році проведені всі педради, малі педради, наради при директорові та його заступниках.
Упродовж року в школі здійснювався моніторинговий підхід до якості навчальних досягнень учнів, взагалі всього освітнього процесу, а саме: моніторинг результатів ДПА, моніторинг результатів ЗНО, моніторинг роботи з обдарованими учнями, моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови, математики. Це давало змогу здійснювати порівняльний аналіз різних ділянок роботи, робити певні висновки і вживати необхідних заходів.
Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти відкритих уроків, позакласних заходів, кращі роботи учнів зібрані в індивідуальні портфоліо системи роботи вчителів, які знаходяться в методичному кабінеті.
Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.
У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.
  Дирекція школи, педагогічний колектив постійно працюють над більш досконалим володінням інформаційно-комунікаційними технологіями, широко використовують в своїй роботі можливості всесвітньої мережі ІНТЕРНЕТ (матеріали офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти  Дніпропетровської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Дніпровська академія неперевної освіти», З 2013  року школа має свій сайт, де висвітлюються досягнення педагогічного та учнівського колективу та проблеми розвитку освіти в школі. САЙТ, володіння компютерною технікою
          За перспективним планом роботи школи та планом науково – методичної роботи на 2018 – 2019 навчальний рік, на виконання Указу Президента України « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Всеукраїнській програмі                   « Вчитель», реалізуючи науково – методичну проблему «Система розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості» з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, орієнтованої на підвищення рівня їхньої психолого – педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки у школі проведена певна робота. 
         Згідно з наказом по школі  від 10.09.2018 №   «Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями у 2018 – 2019 навчальному році» за 7 молодими  спеціалістами: Білою Л.В.( вчитель початкових класів), Меліковою Н.С.( вчитель початкових класів), Капітоновим Г.С.( вчитель фізичного виховання), Чертовим Є.В.( вчитель фізичного виховання)    Богдановим А. В( вчитель трудового навчання), Грищенко А.С.   ( вчитель початкових класів), Ковтун Я.О.( вчитель англійської мови), Калачовою Г.О. ( вчитель англійської мови)  - закріплені наставники з числа досвідчених вчителів.
 Призначено наставниками молодих учителів у 2018 – 2019 навчальному році:
     Білій Лілії Вікторівні  -        Кашуба А.М.;
     Меліковій Неї Савівні -       Головко Т.М.;
     Богданову Анатолію Вячеславовичу – Серебрякова Н.І.
     Грищенко Анастасії Сергіївні – Нестеренко В.С.
     Капітонову Геннадію Сергійовичу – Цигрик М.М.
     Чертову Євгену Валерійовичу        - Цигрик М.М.
     Калачовій Ганні Олександрівні  – Матюніну О.І.
     Ковтун Ярославі Олександрівні – Кожевнікову Л.Г. 
    У роботі з молодими спеціалістами протягом поточного навчального року використовувалися колективно-групові та індивідуальні форми методичної роботи. Вчителі – наставники, згідно з індивідуальним  планом  роботи  з молодими вчителями, складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, факультативних занять, ознайомлення з науково – методичною літературою, плануванням роботи класного керівника, методикою проведення батьківських зборів, надавали індивідуальні консультації.
    Роботу  молодих  вчителів було спрямовано  на виконання основних завдань:
- уміння застосовувати теоретичні знання, здобуті у ВНЗ, у кон­кретній практиці;
- набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;
- засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового досвіду, використання сучасних засобів, а також нетрадиційних форм і методів навчання, нових педагогічних технологій.
З цією метою проведено ряд заходів: 
  - на  початку навчального року серед молодих вчителів було проведено анкетування з метою визначення проблемних питань, над якими необхідно працювати, це також допомогло спланувати роботу школи на навчальний рік. 
 - з вересня по травень  проведено 6 засідань школи молодого вчителя, на яких розглядались питання: щодо закріплення наставників та ознайомлення з планом роботи «Школи молодого вчителя», щодо складання календарних та поурочних планів, дотримання єдиних вимог до учнів, культура спілкування з дітьми, вивчення змісту навчальних програм і пояснювальних записок до них, нормативних документів щодо організації навчального процесу,  складання поурочних планів – конспектів, складання індивідуальних планів самоосвіти, навчання прийомам структурного  аналізу уроків, проведення відкритих уроків, використання проектних технологій у навчальному процесі, система оцінювання навчальних досягнень, методи їх накопичення, раціональне використання часу на уроці, планування виховної роботи, виконання навчальних планів та програм, робота з обдарованими учнями, домашні завдання;
- у серпні проведено нараду з молодими вчителями  з питань вивчення змісту навчальних програм і пояснювальних записок до них, нормативних документів щодо організації навчального процесу та вивчення методичних рекомендацій МОН щодо вивчення предметів у 2018– 2019 н. році;
- у вересні  було проведено діагностику молодих педагогів (згідно з планом роботи Школи молодого вчителя);
 - на початку навчального року наставниками та заступниками директора проводились співбесіди з молодими вчителями щодо методики проведення 1 уроку, про планування роботи вчителя та організацію робочого часу; про єдині вимоги до учнів, культура спілкування вчителя з класом, з учнем; про вимоги до планування ( календарного, поурочного) організація робочого часу;
-у  період між засіданнями школи, молоді вчителі, відвідали уроки  досвідчених вчителів, брали участь у роботі шкільних семінарів, готували доповіді на педагогічних читаннях, педагогічних радах;
-  молоді вчителі запрошувались на відкриті уроки під час предметних тижнів, де вчились аналізувати роботу на уроках своїх колег та самі були активними учасниками запланованих заходів;
- з вересня по лютий  були відвідані уроки молодих вчителів, проведені співбесіди з питань проведення уроків;
- у вересні проведено засідання круглого столу щодо організації шкільного уроку: «Як навчити кожного»: організація учнівської діяльності як засіб формування духовного світу дитини; технологія педагогічного процесу;
 можливі шляхи забезпечення навчального процесу (практичне заняття);
- у жовтні проведено практичне  заняття  з  питання  «Психолого-педагогічний аспект навчання, стиль спілкування з позиції " учитель - учень" і " учень - учитель": гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу; науково-практичні методи, які формують пізнавальні інтереси учнів з  урахуванням їх психічних особливостей; форма вивчення динаміки розвитку особистостей учнів (практичне заняття)
- у листопаді проведено семінар «Створення належного психологічного клімату в учнівському колективі. Здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроці»;
- у листопаді проведено семінар – практикум щодо самоаналізу уроку;
 - у грудні проведено семінар « Методика організації самостійної роботи учнів».
  - у лютому проведено семінар «Інноваційні процеси у навчанні: основні поняття педагогічної інновації; структура інноваційного процесу; технологія розробки і освоєння нововведень; проведення уроку з урахуванням педагогічних інновацій (практичне заняття) ;
- у лютому проведено заняття з питання моделювання уроків з аналізом педагогічних ситуацій.
- у квітні  проведено засідання круглого столу « Зміст, форми і методи роботи педагога з обдарованими дітьми».
- у квітні проведено  семінарське заняття з наставниками «Домашнє завдання на уроці: функції домашнього завдання; види домашнього завдання; форми контролю за виконанням домашнього завдання. Відвідування уроків, аналіз організації контролю за процесом засвоєння знань (практичне заняття);
- на останньому засіданні школи молодого вчителя у травні  підведені підсумки  роботи кожного молодого спеціаліста ( травень).
        Згідно з річним планом школи молодого вчителя  робота з молодими вчителями проводилась сумісно з педагогами - наставниками, керівниками методичних об’єднань.
       Молодим фахівцям  надана допомога  у підготовці перших  уроків як в методиці ведення так і в організації  учнівського колективу. Сконцентрована  увага на необхідність знань нормативних документів щодо навчальних програм, вимог до єдиного орфографічного режиму, перевірки зошитів, тощо.
       Вчителі – наставники та керівники МО при відвідуванні уроків молодих фахівців  узагальнювали і систематизували знання й уміння  робити самоаналіз уроків, обговорювали на засіданні школи  певні проблеми , які виникали в процесі роботи.
       Проведені відкриті уроки та позакласні заходи, їх подальше обговорення дало    змогу побачити творчий потенціал молодих вчителів, які врахували рекомендації адміністративної частини та колег – учителів – наставників. Семінари – практикуми дали змогу шкільному психологу побачити та скоригувати помилки, які були допущені молодими вчителями. Це дало можливість вдало працювати  з учнями, батьками  та якісно здійснювати навчально – виховний процес.
       Робота з молодим учителем є систематичною та цілеспрямованою. Однією з обов'язкових умов успішного професійного зростання молодого вчи­теля є систематична самоосвіта.
        Адміністрацією школи та вчителями – наставниками з  молодими педагогами було проведено бесіди на такі теми, як: «Вивчення індивідуального стилю педагогічної діяльності», «Психологічний мікроклімат на уроці». За результатами діагностувань молодим спеціалістам були надані індивідуальні консультації, поради такі, як:  «Пам'ятка молодому вчителеві», «Як організувати урок, підтримати дисципліну та працездатність учнів», «Вимоги до сучасного уроку».
       Окрім цього, були виявлені проблеми молодих спеціалістів:  нераціональність розподілу часу на уроці, обмеження самостійності роботи учнів, раціональність використання наочності на уроках, дисципліна на уроці. Після вивчення даних проблем  молодим фахівцям були надані поради та практична допомога адміністрацією школи, вчителями - наставниками та практичним психологом школи Дембіцькою Н.Л.
      Головним у своїй діяльності вчителі вбачають   роботу щодо розвитку особистості школяра  та  розвиток  його  життєвих  компетенцій на засадах педагогіки життєтворчості. Педагогічним   колективом  навчального закладу здійснюється  дослідно – експериментальна робота  за темою:     « Система розвитку  творчого потенціалу учнів на засадах педагогіки життєтворчості». Педколектив працює  на ІІІ ( формувальному) етапі експериментальної діяльності. План  роботи    на ІІІ етапі затверджено на засіданні методичної ради. На цьому етапі  розроблено та доповнено  стратегічні  шкільні  документи,  внесено  зміни до Програми розвитку школи. Створено  інформаційний   банк   даних з проблем дослідження за експериментальною темою: а) створено  базу діагностичних методик, щодо виявлення творчого потенціалу особистості учня і вчителя;
б) створено інформаційний  банк даних про рівень індивідуальних можливостей дитини;
 в)  проведена психодіагностика інтелектуального, духовного творчого потенціалу    особистості  вчителя і учня.
 Робота ІІІ етапу розрахована до 2020 року.
      Продовжується в школі впроваджуватися в роботу всеукраїнський науково – педагогічний проект «Інтелект України» (наказ УОДГП ДМР від 25.08.16 № 189).Цей проект розрахований саме на творчих дітей.
  Щодо роботи з обдарованими учнями проведено певну роботу, а саме:
- створено  ефективну систему діагностики творчо обдарованих та здібних учнів;
- розроблено  концептуальну  модель розвитку творчого потенціалу учня;
- організовано профільність  з урахуванням  потреб  особистості дитини;
- реалізація варіативної складової навчального плану  відбувається  з урахуванням   потреб творчо –     обдарованих дітей;
- урізноманітнено форми позакласної роботи, завдяки співпраці з різними міським дитячими гуртками та роботі вчителів –ентузіастів.            
        Протягом звітного періоду педагогічний колектив школи продовжував застосовувати на практиці  теоретико – концептуальні засади розвитку творчого потенціалу учнів шляхом опрацювання найбільш важливих наукових праць з означеної проблеми:  Макаренка А.С,   Сухомлинського В.О., Беха І.Д., Єрмакова І.Г.,Ващенка  Г.Г., Сохань Л.В.., Вознюк Л.В.,  Гонтаровської Н.Б. та ін..
        У 2018– 2019 н.році  проведені були засідання педагогічної ради  за темами
  - «Про діяльність педагогічного колективу щодо стимулювання позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу до навчання»    ( листопад)  ;
-  «  Національно –патріотичний напрямок  в системі виховної роботи в школі».    ( січень);
 - «Сучасний урок як один з інструментів формування ціннісних  орієнтирів  учнів на основі принципів  гуманної педагогіки» (березень);.
Проведено наступні семінари, які тісно пов’язані експериментальною діяльністю:
- психолого –педагогічний  семінар психолого
 –педагогічний тренінг «Толерантність як чинник компетентності вчителя» (листопад);
- науковий семінар «Компетентнісний підхід як провідний засіб реформування освіти» (січень);                                                                                                                                    
  Проведено педагогічні читання:
- «Нова українська школа . Ознайомлення з напрямками педагогічної діяльності» ( жовтень - листопад);
-   «Поліфункціональний урок, який він є?»  (листопад)
-  «Концепція української національної системи освіти і національного виховання у творах Софії Русової та її актуальність у сучасній школі» (квітень);
  -   психолого – педагогічний консиліум по  5, 9, 10,11 - м  класам,;
   -  проведено  декади та предметні тижні за планом.
   - проведено шкільний тур олімпіад та прийняли участь у районному турі ( видано відповідні накази  по школі);
          Колективу школи вдалося розв‘язати проблеми та завдання школи, затверджені педагогічним колективом на навчальний рік. Це дало можливість досягти певних результатів. Серед найвагоміших результатів – це  активна участь учнів школи у конкурсах різних рівнів, робота з обдарованими дітьми, розвиток їхніх здібностей та участь  педагогічного колективу також у конкурсах різних рівнів. У цьому році було підготовлено роботу на Х Міжнародну виставку              « Сучасні заклади освіти -2019 ( березень 2019р.), де школа отримала диплом лауреата.
              У конкурсі « Учитель року  - 2019»  брала участь вчитель географії Науменко І.А., де посіла ІІІ місце у міському конкурсі, брала участь в обласному етапі цього конкурсу, де стала лауреатом.Науменко І.А. посіла І місце   та звання «Учитель року – 2018» за версією науково – популярного журналу «Колосок» у номінації «Географія». Вона ввійшла до 5 найкращих вчителів географії  України. Науменко І.А. отримала Подяку від Міського методичного центру УОН ДГП  ДМР за особистий внесок в інноваційну діяльність навчального закладу. У 2018(грудень) році стаття Науменко І.А. надрукована у Всеукраїнському журналі «Колосок».
       Науменко І.А. є активним членом методичного об’єднання вчителів географії. З 2018 року вона очолює районне МО вчителів географії. Вона підготувала цикл доповідей з питань викладання предмета для вчителів району.
        Розробоки уроків подали вчителі школи на конкурс « Сучасний урок», ( Горлова Н.П., Матушкіна О.К.,Леонідова Ф.В., Поліщук Н.І., Науменко І.А.), де переможцями стали розробки уроків Поліщук Н.І. в номінації «біологія» та Науменко І.А., в номінації «географія».   Вчителі Матушкіна О.К..,Горлова Н.П.,  Поліщук Н.І., Науменко І.А. брали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий план –конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіа – грамотності для учнів 1-11 класів, де отримали 2 –ІІ місця Поліщук Н.І.Горлова Н.П. та Науменко І.А. Стаття заступників директора з НВР Богданової Н.Л. та П’ятак Т.М. «Інноваційні підходи до організації освітнього процесу»  була надрукована в науково- методичному посібнику збірнику «Інноваційні технології розвитку особистосі»(випуск 8)    
       Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2018/2019 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з боку школи, громадськості. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.
        В наступному 2018/2019 навчальному році слід:
 1. Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, роботу з обдарованими дітьми.
 2. Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп, враховуючи вимоги Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої освіти;
 3. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі І ступеню (НУШ), учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та учнів 10-х класів – у школі ІІІ ступеню;
 4. Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та участі  випускників 2020 року в ДПА, ЗНО спрямувавши її на високий результат;
 5. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти;
 6. Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи вчителів, організувати роботу педагогів в рамках методичних майстерень;
 7. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій.
 8. Шкільному методкабінету продовжити створення банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду.
 9. Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє результативності роботи педколективу.
 
 
ІХ. Впровадження мовного законодавства
У 2018/2019 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Навчально-виховний процес здійснювався державною мовою.
Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:
 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва                                  та різноманітних видів усної народної творчості.
 • заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання;  
 • школа працює за робочим навчальним планом з українською мовою навчання  з вивченням російської мови (факультативно за згодою з батьками);                           
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану закладу освіти (окрім російської мови);
 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, наповнення персональних сайтів тощо) оформляються українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.
Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій робочого навчального плану.
Х. Впровадження ІКТ
Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення                                   їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.
Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:
 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес;
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної середньої освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «Курс школа».
Упродовж 2018/2019навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:
 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів школи;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, іноземної мови, біології;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • отримані раніше від спонсорів мультимедійні проектори використовується  для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.
Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.
Тому у 2019/2020 навчальному році слід продовжити:
 • -навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ;
 • -забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ»,  та «КУРС. ШКОЛА».
 
  
 ХІ. Контрольно – аналітична діяльність:
        З метою визначення якісного навчання проводяться моніторингові дослідження
навченості учнів з предметів базового компоненту :
    - проведено класно – узагальнюючий  контроль за   навчальною діяльністю учнів 1, 5, 9,11 класах;
          З метою визначення якісного навчання проводилися моніторингові дослідження навченості  учнів з предметів базового компоненту :
         - у вересні та  травні – проведені моніторингові дослідження з української мови та
           математики  у 5 – 11 класах;
         -  у грудні та травні – контрольні зрізи з математики  та української мови у 2 – 4, 2 – 3
            класах  та    5 – 11 класах;
        - стан викладання географії фізичного виховання та іноземних мов;
        - перевірено стан ведення щоденників 2 – 4класів, 5 – 9 класів
         - проаналізовано результати семестрових  та річного досягнень учнів;
         - проведення ДПА у 4,9 класах;
         - аналіз здачі ЗНО учнями 11-х класів.
Результати моніторингових зрізів проаналізовано у наказах та  обговорено вчителями на методичних об‘єднаннях .
За навчальний рік  адміністрацією перевірялися питання :
        - ведення класних журналів( видані відповідні накази),
        - ведення щоденників 2 – 4 класів, 5-9-х класів;
         - орфографічний режим,
         - ведення особових справ,
         - стан харчування учнів у школі,
        -  стан роботи ГПД,
        - стан працевлаштування випускників 9,11  класів;
        -  виконання навчальних планів та програм.
        - наявність  довідок на відсутніх дітей;
       -  контроль за відвідуванням учнями школи;
        - контрольні зрізи знань з предметів базового компоненту за підсумками 
          семестру та року;
       - проведення ДПА у  4-х, 9-х;
       - перевірка об’єктивності виставлення семестрових та річних балів;
            - ведення журналів з техніки безпеки.
Кожне питання було проаналізовано у наказах, інформаціях, довідках ( в залежності від
 планування). При вивченні стану викладання предметів встановлено, що    цей   процес
 здійснюється на достатньому рівні.
         Цілеспрямовано використовується шкільний компонент навчальних планів. Адміністрацією школи перевірено роботу  факультативів.  Результат перевірки показав,  що вчителі, які працюють на факультативах  здійснюють освітню діяльність згідно з вимогами. 
        Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. Пропусків днів без поважних причин  та порушення трудової дисципліни не було.
ХІІ. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.  Охорона праці
  Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1669  від 26.12.2017  року.
Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.
Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.
На початок 2018/2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2018 року) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.
У наказі по школі від 31.08.2018 року № 63а «Про організацію роботи з  охорони праці» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство( наказ № 64 –а від 31.08.2018) й пожежну безпеку в школі тощо. Наказом по школі від 31.08.2018 №90а «Про затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів» були затверджені нові інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів. Наказом   від 17.09.2018 року №87-в « Про відповідальність за збереження і здоров’я  учасників НВП у школі» покладені обов’язки на членів колективу за безпечне освітнє середовище.
У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників  школи.
Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.
До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.
Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасникиі розташовані в доступних місцях по школі.
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожнього руху. Загін школи ЮІДР щорічно успішно виступає на районному конкурсі загонів ЮІР. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності.
Учні 2—10-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—10-х класів проходять перевірку на педикульоз.
Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану школи.
У наступному 2019/2020 навчальному році слід направити зусилля педагогічного колективу на створення і збереження безпечного освітнього середовища.
       З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, інформатики, майстернях, фізкультурних залах.
   З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки  життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі. Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів. Робилися записи в класних журналах на сторінці « Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювалися  батьки учнів.
   Кожним вчителем  - предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміни видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися записи в класних журналах. Своєчасно  проводилися цільові інструктажі з учнями і фіксувалися в журналах інструктажів. Класні керівники 1 – 11 класів щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.
    Питання дитячого травматизму розглядалося на педраді у січні 2018 року, на  нарадах при директору, на нарадах вчителів. У цьому році травмованих не було.
 
 ХІІІ. Забезпеченість підручниками та навчальними програмами
У 2018/2019 навчальному році шкільний компонент був цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 97 %, 5-9 класи – 98 %,  10-11 класи – 96 %.
Бібліотечний фонд школи становив:
 • книги, брошури, журнали – 32311примірник;
 • фонд підручників – 16816 примірника;
Для 1-4 класів – 3985 примірників;
Для 5-9 класів – 7961 примірник;
Для 10-11 класів – 4870 примірників.
Таким чином, учні школи у 2018/2019 навчальному році були повністю забезпечені підручниками. У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).
У березні-квітні 2019 року школа взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  1-2 х,5-х,10-11х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.
Недостатня кількість підручників для учнів 8,7 класів
ХІV. Робота допоміжних служб:
     Шкільна бібліотека допомагає педагогічному колективу у вирішенні  проблеми школи     
« Громадянсько – патріотичне виховання як освітня стратегія соціалізації особистості»  та  у роботі над експериментальною темою   «Система розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості»   
    На початку 2018 – 2019 н.року організовані книжкові фонди: облік, бібліотечно –бібліографічна класифікація художньої літератури, підручників, дидактичного матеріалу, розподіл фондів для видачі українською, російською, іноземними мовами.  Бібліотечний фонд також постійно поповнюється різними видами літератури.
     У серпні  місяці  здійснено бібліографічний опис книг та журналів, їх бібліотечне оформлення, перевірка складання та ведення системи каталогів і картотек, розташування книг, підручників, словників та система роботи щодо їх збереження.
   Протягом року під час проведення педагогічних нарад бібліотекар оформлює книжкові виставки  з нових надходжень та  педагогічних видань за певною тематикою. У бібліотеці  постійно діє  змінна  тематична виставка,  оформлено куточки до святкування пам’ятних дат.
     Щомісяця   на нарадах при директору  бібліотекар виступає з оглядом періодичних видань. Бібліотекарем школи регулярно списуються застарілі та зіпсовані підручники, контролюється  здавання  та видача підручників. Постійно проводяться робота з боржниками, максимально використовується фонд списаних підручників. Проводиться   координована   робота з заступниками директора з виховної роботи та навчально – виховної роботи щодо організації виставок та пропаганди народних традицій. Постійно проводяться бібліотечні свята, свято Букварика та інші.
     З метою виявлення читацьких інтересів  бібліотекарем школи проводяться бесіди: рекомендаційні, про прочитане, про роль української книжки у житті, наукова книжка у вивченні та засвоєнні  шкільних програм. У бібліотеці  постійно проходять бібліотечні уроки, де  для  дітей   готуються бесіди про цікавих людей, цікаві історії з творів українських письменників та  письменників світу, проводяться вікторини про прочитані твори.
   Для збереження шкільного бібліотечного фонду у школі тричі на рік проходять рейди з перевірки стану збереження підручників, а також щорічно проходить конкурс « Живи, книго». Бібліотекар школи постійно залучає дітей до акції «Збережемо книгу» , де діти допомагають полагодити зіпсовані книги.  Найактивніше працювали класні колективи початкових класів та
5 х класів.
             Робота шкільного психолога проводилася згідно з планом. Постійно організовувалися зустрічі з учнями схильними до правопорушень  та  їх батьками. Проводилися ділові ігри  та тренінги  для учнів та вчителів. Для класних керівників  підготовлені   рекомендації з питань  організації  роботи з учнями  з використання новітніх інтерактивних технологій та організації роботи з батьками.
        Велика роль у школі відводиться роботі шкільного методичного кабінету.   На його  базі проводяться семінари, засідання методичних об¢єднань, шкільної атестаційної комісії, навчання молодих педагогів, творчі звіти вчителів, захист  учнівських наукових робіт тощо. Слід відмітити, що робота методичного кабінету школи планується  відповідно до законодавчої бази освіти. Адміністрацією школи постійно приділяється увага функціонуванню методичного кабінету, його оформленню, поповненню науково-методичною, психолого-педагогічною літературою.
   У 2019 – 2020 навчальному році поповнилась база даних шкільного педагогічного досвіду . Багато розробок уроків зібрано вчителями школи, сценаріїв позакласних заходів, учнівських проектних робіт, які можна використовувати на уроках. Ці роботи вчителів поповнили шкільну методичну скарбничку. У цьому році підготовлено виставковий матеріал вчителів школи.
 
ХVМатеріально – технічне забезпечення.
          Планово-господарська діяльність школи у 2018/2019 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були:
 • державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгового контингенту, оздоровлення учнів у пришкільному оздоровчому таборі, заробітна плата працівників школи.
 
           Будівля закладу та приміщення  відповідають реалізації завдань освітніх програм.  У закладі створені умови для роботи й навчання.  Протягом навчального року було  поповнено матеріальну базу кабінетів початкових класів, кабінету географії.   Зроблено поточний ремонт усіх класних приміщень. Придбані бойлери для туалетів та харчоблоку, збільшено кількість умивальників у обідній залі їдальні, зроблено поточний ремонт харчоблоку. Придбано інвентар для уроків фізичного виховання (легка атлетика). Встановлено нові вікна в усіх туалетах та службових приміщеннях, майстернях. Розпочато утеплення будівлі закладу.
При організації планово-господарчої діяльності у 2019/2020 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:
 • продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;
 • посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;
 • особливу увагу приділити ремонту системи опалення та водопостачання за рахунок місцевого бюджету;
 • здійснити ремонт туалетів та їдальні за рахунок бюджетних коштів;
 • забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть працювати у 2019/2020 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;
 • продовжити роботу з заміни світильників, що вичерпали термін використання на енергозберігаючі;
 • прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі з енергозбереження.
 
ХVІ. Робота школи над експериментом.
      У 2018– 2019навчальному році продовжилась робота закладу над експериментальною роботою  обласного та Всеукраїнського рівнів за проблемою: « Створення системи розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості»  ( 01.03.2011 до 01.03.2021 року.) Школа працювала над ІІІ етапом експериментальної діяльності, заходи, сплановані на цей рік  виконані.
      З метою покращення системи роботи з обдарованими учнями у 2018– 2019 продовжувалась робота закладу щодо запровадження всеукраїнського науково – педагогічного проекту       
« Інтелект України». В школі функціонує три класи за цим проектом: 1І та 2І,3І,4І класи.  Всі вчителі початкових класів пройшли курси за проектом Нової Української школи, який було започатковано у 2018 -2019 навчальному році. Влітку пройшли курси за проектом Інтелект України вчителі української мови, зарубіжної літератури, математики, природознавства.
 
XVII . ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ
У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Діяльність педагогічного колективу школи у 2018/2019 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:
 • Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону школи.
 • Забезпечити у 2019/2020 навчальному році перехід до роботи за новим державним стандартом учнів початкових класів  школи.
 • Організувати інклюзивне навчання дітей з особливими потребами.
 • Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня).
 • Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.
 • Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади.
 • Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів.
 • Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи.
XVIII. ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2019/2020НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:
Педагогічна проблема:
“Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи”
Методична проблема:
«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма». « Система розвитку  творчого потенціалу учнів на засадах педагогіки життєтворчості».
Виховна проблема:
«Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».
 
З цією метою:
 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків навчально-виховного процесу школи.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації навчально-виховного процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2019/2020 навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами школи.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).
 •   Брати участь у реалізації Міжнародних та Всеукраїнських освітніх проектів.
 •     Брати участь у Міжнародній педагогічній виставці та педагогічному форумі, організованих академією педагогічних наук України.
 

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”