ЗАТВЕРДЖЕНО        
    Наказ Міністерства  фінансів України    
    28 січня 2002 року  N 57      
    (у редакції наказу  Міністерства фінансів  України    
    від 04 грудня 2015 року №1118)      
             
  Затверджений у сумі ___________________________ 10 906 695,00 грн    
Десять мільйонів дев*ятсот шість тисяч шістсот дев*яносто п*ять грн. 00 коп.  
    (сума літерами і цифрами)    
  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради    
  (посада)    
      С.Б. Баляй    
  (підпис) (ініціали і прізвище)    
  12.02.2018        
    (число, місяць, рік)   М.П.    
             
КОШТОРИС  на  2018 рік    
40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                 навчальних закладів Чечелівського району  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)    
м. Дніпра    
(найменування міста, району, області)    
вид бюджету   Місцевий    (міський бюджет м. Дніпра),   Державний  (освітня субвенція)    
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії                                                    Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району    
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)    
Загальноосвітня школа № 62    
        (грн.)    
Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ    
Загальний фонд Спеціальний фонд    
1 2 3 4 5    
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 10 906 695,00 0 10 906 695,00    
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 10 906 695,00 х 10 906 695,00    
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 0 0    
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0    
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0 0    
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0 0    
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х   0    
- інші  джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0    
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0 0    
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 х 0 0    
- інші надходження, у т.ч.:   х 0 0    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х        
Інші субвенції 41035000   0 0    
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400     0    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов*язання)   х        
       
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами   х        
програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)   х * *    
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 10 906 695,00 0 10 906 695,00    
Поточні видатки 2000 10 906 695,00 0 10 906 695,00    
Оплата праці 2110 6 961 421 0 6 961 421    
Заробітна плата 2111 6 961 421   6 961 421    
Грошове утримання військовослужбовців 2112     0    
Нарахування на оплату праці 2120 1 531 513   1 531 513    
Використання товарів і послуг 2200 2 413 761,00 0 2 413 761,00    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210     0    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220     0    
Продукти харчування 2230 840 560   840 560    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     0,00    
Видатки на відрядження 2250     0    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 573 201 0 1 573 201    
Оплата теплопостачання 2271 1 117 782   1 117 782    
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 32 969   32 969    
Оплата електроенергії 2273 422 450   422 450    
Оплата природного газу 2274 0   0    
Оплата інших енергоносіїв 2275     0    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0    
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0 0 0    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410     0    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420     0    
Поточні трансферти 2600 0 0 0    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0    
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620     0    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0    
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0    
Виплата пенсій і допомоги 2710     0    
Стипендії 2720     0    
Інші виплати населенню 2730     0    
Інші поточні видатки 2800   0 0    
Капітальні видатки 3000 0 0 0    
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0    
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110     0    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121     0    
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122     0    
Капітальний ремонт 3130 0 0 0    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0    
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132     0    
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0    
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142     0    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143     0    
Створення державних запасів і резервів 3150     0    
Придбання землі і нематеріальних активів 3160     0    
Капітальні трансферти 3200 0 0 0    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210     0    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230     0    
Капітальні трансферти населенню 3240     0    
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111     0    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112     0    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113     0    
Надання зовнішніх кредитів 4210     0    
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0    
*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"    
             
Директор СШ     О.В. Світлична    
  (підпис) (ініціали і прізвище)    
Начальник відділу ЦБ Чечелівського району     І.О. Батіна    
  (підпис) (ініціали і прізвище)    
12.02.2018            
(число, місяць, рік)            
М.П.            
             
   
               
 

12.07.2020

Наш Девіз: “ Школа – це місце радості для дітей, місце спокою для батьків, місце творчості для вчителя.”